Čo je to komunita?

Druhú hodinu, ktorú si študenti II.D Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave vyskúšali v rámci súťaže Máme radi samosprávu bola Človek ako člen komunity.  Jej priebeh opísala pani učiteľka Mária Cipárová. 

Príprava:

Pripravila som doma power-pointovú prezentáciu, pomocou ktorej som žiakov oboznámila so základnými pojmami témy človek ako člen komunity. Ďalej som si pripravila fotografie a obrázky, ktoré vizuálne priblížia žiakom danú problematiku.  Na aktivitu som si pripravila 2 rôznofarebné klbká nite, flipchart + papier,fixky a písacie potreby. Žiaci budú realizovať 2 aktivity:

Oboznámenie sa so základnými pojmami (25 min.)

Na začiatku hodiny som rozdelila žiakov do 2 skupín. Každá skupina hľadala na internete (učebňa je napojená na internet)  význam jedného pojmu z nasledujúcich pojmov: komunita, sociálna skupina, organizácia a sociálna interakcia.

Každá skupina  si zvolila hovorcu skupiny  a vytvorila na flipchart-e definíciu pojmu a konkrétne príklady.  Nasledovala prezentácia jednotlivých skupín  pred všetkými žiakmi a diskusia k nájdeným pojmom.  Následne sme spoločne zadefinovali pojmy a prostredníctvom mojej power-pointovej prezentácie sme si pojmy zhrnuli a zapísali poznámky do zošita.

032

Definovanie príslušnosti ku komunite

Žiaci v rámci riadenej diskusie definovali svoju príslušnosť k nejakej komunite. Zdôvodnili, prečo patria k určitej komunite. Nakoľko ide o čisto chlapčenskú triedu, boli definované zo strany žiakov 4 príslušnosti ku komunite: „motorkári“, „futbalisti“, „rybári“, „počítačológovia“. Zoznam členov jednotlivých komunít sme napísali na tabuľu. Niektorí žiaci boli členmi aj dvoch i viacerých komunít. Upozornila som žiakov na túto skutočnosť, ktorá je úplne bežná, ale je dôležitá pri chápaní komunity ako takej.

Aktivita

Vybrala som žiakov dvoch najpočetnejších komunít („futbalisti“ a „počitačológovia“). Títo si sadli do kruhu a hádzali si klbko nite rovnakej farby. Takto sa vytvorili dve siete príslušníkov komunít. Cez členov, ktorí patrili obidvom komunitám , sa vytvorila jedna sieť. Žiaci pochopili, že aj keď majú rozličné záujmy, vytvárajú prostredníctvom vzájomných vzťahov a osôb (príslušníkov oboch komunít) jedno spoločenstvo (komunitu).

030

Na upevnenie získaných poznatkov žiaci zhliadli 7-minútový úryvok z filmu „Vzoprieť sa obrom“ v ktorom je veľmi dobre podaný význam komunity a spolupráce v nej u mladých ľudí. Film pojednáva o mužstve amerického futbalu, ktoré hrá vo finále prestížnej súťaže ako papierovo slabší protivník proti favoritovi súťaže. Tínedžeri prostredníctvom spolupráce medzi členmi v rámci družstva (komunity) a motivácie trénera prekonávajú strach zo súpera, vlastné nedokonalosti a pocit menejcennosti.. Film ukazuje význam komunity pre jednotlivca a naopak. Nasledovala krátka diskusia.

Nakoniec si žiaci overili získané vedomosti prostredníctvom otázok:

  • Vysvetlite, čo znamenajú prepojenia medzi členmi  v rámci komunity!
  • Vymenujte funkcie, ktoré plní komunita pre jednotlivca!
  • Vymenujte funkcie, ktoré plní komunita pre samotnú spoločnosť!

Reakcie študentov boli  pozitívne, pretože to bol iný typ hodiny, na ktorí sú zvyknutí. Žiaci ocenili viaceré dynamické prvky ako pozeranie filmu a aktivitu s klbkom. Tiež pozitívne bolo, že mohli využiť na vyhľadávanie pojmov v úvode hodiny svoje mobily (ktoré ináč nemôžu počas vyučovania používať). Odporúčam, aby téma bola preberaná na dvoch spojených vyučovacích hodinách, keďže jedna vyučovacia hodina je časovo krátky úsek pre prebratie témy touto formou.

Mgr. Mária Cipárová