Knižnica ako zdroj informácií o samospráve

V rámci súťaže Máme radi samosprávu študenti  Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave navštívili Krajskú knižnicu, kde  mohli v praxi zažiť hodinu Prístup k informáciám.  Ako celá návšteva prebehla opísala pani učiteľka Mária Cipárová.

Príprava na hodinu Doma som si pripravila pre žiakov: Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Dohovor o právach dieťaťa, Ústavu Slovenskej republiky, zákon o slobodnom prístupe k informáciám – infozákon. Všetky tieto materiály som si pripravila v tlačenej forme a tiež v power-pointovej prezentácii, aby žiaci mali aj takúto možnosť. Oslovila som krajskú knižnicu, či by sme mohli túto vyučovaciu hodinu mohli realizovať  v jej priestoroch. Tieto priestory ponúkajú množstvo informácií v tlačenej a elektronickej podobe. Realizácia: Vyučovaciu hodinu som teda realizovala v Krajskej knižnici v Trnave. Hodina trvala 90 min. Kompetentní pracovníci knižnice nám vysvetlili, akým spôsobom je možné žiadať o informácie v zmysle platnej legislatívy a ako je toto právo zachytené v zákone o prístupe k informáciám  č. 211/2000 Z.z.. Rozdelila som žiakov do 4 skupín.

  1. Žiaci hľadali pojmy na internete prostredníctvom mobilu. Napísali sme si spoločne nájdené pojmy na flipchart. Prvá skupina mala pojem Všeobecná deklarácia ľudských práv. Druhá skupina Dohovor o právach dieťaťa. Tretia skupina Ústavu Slovenskej republiky a štvrtá skupina zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Žiaci si po vysvetlení významu pojmov zapísali poznámky do zošita.

Vysvetlila som pomocou power-pointovej prezentácie žiakom rozdiel medzi ľudskými a občianskymi právami.

  1. Žiaci majú za úlohu v skupine vybrať z dokumentu, ktorý dostali, pre nich najaktuálnejšie práva. Po spoločnej diskusii som úmyselne zdôraznila právo človeka na informácie.

Prebehla riadená diskusia na tému: Aký je prístup k informáciám na Slovensku?  Čo si o tom myslíš?

  1. Počas hodiny sa žiaci oboznámili s tým, aké informácie je krajská samospráva  v Trnave povinná poskytovať zo zákona a aké poskytuje. Na základe sledovania internetovej stránky Trnavského samosprávneho kraja spravili toto porovnanie s platným zákonom o prístupe k informáciám.
  2. V tejto knižnici je oddelenie pre nevidiacich občanov, ktorí majú tiež právo na rovnaký prístup k informáciám ako zdraví ľudia.  Pracovník oddelenia, ktorý je nevidiaci, nám vysvetlil postup, akým získava informácie od verejných inštitúcií, na ktoré má nárok rovnako ako zdravý občan. Boli sme prekvapení, ako je to mnohokrát náročné.

Žiakom sa zvolené aktivity páčili, aj miesto, ktoré som zvolila ich zaujalo. Mohla som to urobiť len vďaka ústretovosti pána riaditeľa, ktorý nám dovolil realizovať vyučovaciu hodinu mimo školy. Táto vyučovacia hodina sa  mi zdá veľmi rozsiahla vzhľadom na 4 dôležité dokumenty, pri preberaní každého dokumentu by som potrebovala 45-minútovú vyučovaciu hodinu (aj v praxi sa tomu venujem v takomto časovom rozsahu jednej vyučovacej hodiny na jeden dokument). So žiakmi som mohla takto pracovať len preto, lebo sme sa daným dokumentom venovali v tomto roku a teda boli im známe. Tiež som si nevyskúšala aktivitu „závoj nevedenia“, pretože si myslím, že je vhodná skôr pre gymnáziá ako pre žiakov stredných odborných škôl pre jej náročnosť. Mgr. Mária Cipárová