Projekt Samospráva sa neriadi sama vznikol z potreby doplniť nedostatočné formálne vzdelávanie v oblasti participácie a samosprávy.

V našej práci na Odkazprestarostu.sk sa často stretávame s pocitom bezmocnosti, že občan nemá možnosť ovplyvňovať verejné dianie. Chceme, aby mladí ľudia tento pocit nemali, aby vystupovali v komunikácii so samosprávou sebavedomo, kládli rozumné požiadavky, ktoré samospráva môže splniť a trvali na nich. Na to ale potrebujú dôkladne poznať svoje práva, povinnosti a kompetencie samosprávy.

Tento pilotný projekt, ktorý prebiehal od októbra 2013 do júna 2014 na ôsmich slovenských školách, sa snaží práve o to, aby sa mladí ľudia viac zaujímali o dianie vo svojom meste a lepšie sa zorientovali v tom, čo od jeho vedenia môžu očakávať a požadovať.

Projekt bol rozvrhnutý na desať vyučovacích hodín, počas ktorých sa študenti oboznámili s fungovaním samoprávy a jej kompetenciami, lepšie porozumeli komunálnym voľbám, miestnym referendám a ich podmienkam, či infozákonu. Spoznali tiež možnosti zapájania sa do verejného diania cez predstavenie rôznych občianskych iniciatív z celého Slovenska.

Súčasťou projektu bola aj návšteva zasadnutia mestského zastupiteľstva alebo stretnutie s vedením mesta, a participačné podujatie, počas ktorého študenti navrhli a zrealizovali premenu vybraného verejného alebo poloverejného priestranstva.

Projekt mal úspech tak medzi vyučujúcimi ako aj študentmi väčšiny škôl, preto sme sa rozhodli vytvoriť webovú stránku, ktorá umožní projekt zopakovať na ktorejkoľvek škole na Slovensku. Učitelia na stránke nájdu všetky potrebné učebné materiály a tipy, ako s nimi pracovať.

Veríme, že dobre poslúžia a prispejú k nášmu cieľu.

B_320x100b.indd

 


 

 

Kto sme

Projekt Samospráva sa neriadi sama nadväzuje na online projekt Odkazprestarostu.sk.  Oba zastrešuje Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI). Za SGI projekt viedol Jakub Kmeť, ktorý je jeho autorom. Podieľali sa na ňom ďalší ľudia z SGI alebo priamo zo škôl.

Jakub KmeťJakub Kmeť (SGI)

Jakub je absolventom Masarykovej univerzite v Brne v odbore politológia. Od roku 2012 pôsobí v Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť, kde má na starosti projekt Odkazprestarostu.sk.  Zaujíma sa o témy občianskej participácie, samosprávy a verejných priestorov. Pochádza z Prievidze, kde sa spoločne s priateľmi, v rámci iniciatívy Parkotvor, snaží oživiť park Skotňa.  Je autorom  a koordinátorom projektu Samospráva sa neriadi sama.

 

Maja Zuffova

Mária Žuffová (SGI)

Mária vyštudovala žurnalistiku v Bratislave a verejnú politiku v Budapešti. Od roku 2010 pracuje v Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť. Venuje sa téme e-governmentu a prístupu k informáciám, samospráve a občianskej participácii. Dlhodobo spolupracuje na rozvoji projektu Odkazprestarostu.sk. V projekte Samospráva sa neriadi sama mala na starosti PR a obsah webu. Vyskúšala si aj vyučovanie pilotného projektu na Piaristickom gymnáziu v Trenčíne.

 

Stefan BojnakŠtefan Bojnák

Štefan študoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Osem rokov pôsobil ako učiteľ na rôznych základných školách. Teraz učí už deviaty rok na Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove, prevažne predmet náuka o spoločnosti. Do vyučovania sa snaží vnášať inovatívne prvky, za čo už získal viacero ocenení. Má dve deti. Na projekte Samospráva sa neriadi sama sa podieľal na tvorbe učebných materiálov. Je spoluautorom brožúry Samospráva sa neriadi sama. 

 

Miso StanakMichal Staňák

Michal vyštudoval filozofiu na univerzite v Londýne. V roku 2013 sa vrátil na Slovensko, kde začal vyučovať predmet občianska náuka na bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave, ktorú sám pred odchodom do Londýna absolvoval.  Zaujímajú ho témy vzdelávania a zdravotníctva. V blízkej dobe by si rád začal robiť doktorát v rámci etiky zdravotníctva. Má rád loptové športy, manuálne práce a fotografiu. Na projekte Samospráva sa neriadi sama sa podieľal na tvorbe učebných materiálov. Je spoluautorom brožúry Samospráva sa neriadi sama. 

 

Zuzka KrivošíkováZuzana Krivošová

Zuzka je architektka a urbanistka, venuje sa participatívnemu a strategickému plánovaniu verejných priestorov a mesta. Šesť rokov pôsobí ako lektorka zážitkovej pedagogiky, kde sa zameriava hlavne na otvorené kurzy pre verejnosť a pre školy. Rada tvorí, učí sa a objavuje svet.  Občiansky sa angažuje  v rôznych projektoch v meste Bratislava. Je spoluautorkou brožúry Samospráva sa neriadi sama.

 

Jozef MalíkJozef Malík

Jozef vyštudoval andragogiku na Univerzite Jana Amose Komenského v Prahe. V súčasnosti pracuje ako manažér tímu zákazníckeho centra pre Ameriku v spoločnosti ON Semiconductor Slovakia a.s. Je aktívny v občianskom združení Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany. Aktívne sa zapája do verejného života v Piešťanoch. Je spoluautorom brožúry Samospráva sa neriadi sama.