2. hodina – Moje Mesto

Úvod

V rámci témy komunita  sa budú študenti zaoberať mestom ako priestorom, v ktorom prevažne žijú, nadväzujú kontakty, študujú či trávia voľný čas. Druhá vyučovacia hodina pozostáva len z jednej aktivity.

Pre 20. storočie je typický proces urbanizácie, ktorým sa výrazne zvýšil podiel mestského obyvateľstva, a mesto sa tak stalo významným centrom politického, ekonomického, spoločenského a kultúrneho života v regióne. Pomocou emočnej mapy sa študenti zoznámia s priestorotvornými a funkčno-prevádzkovými aspektmi mesta. Mapa pomôže predstaviť si mesto vizuálne a pochopiť jeho jednotlivé prvky (ulice, námestia, budovy, vegetáciu), ich vzťahy a funkcie. Študenti si ujasnia vlastné postoje k mestu, ktoré javy považujú vo verejnom priestore za pozitívne a negatívne, a pokúsia sa identifikovať miesta v meste, ktoré sa im páčia, či naopak nepáčia.

 

Ciele

Študent vie:
–  orientovať sa vo vizuálnej podobe mesta,
–  identifikovať vo svojom meste reálie, ktoré vyvolávajú pozitívne a negatívne emócie.

 

Pojmy

Študent rozumie pojmom:
–  mesto,
–  vidiek,
–  verejný priestor, poloverejný priestor, súkromný priestor
–  urbanizácia. 

 

Aktivita

Čas: 40 minút
Pomôcky: slepá mapa, post-it bločky, fixky
Metóda: skupinová práca 

Popis aktivity
V úvode aktivity učiteľ spolu so študentmi definujú základné pojmy. Následne sú študenti rozdelení do minimálne štyroch skupín po štyroch. Spôsob rozdelenia na skupiny môže byť rôzny – náhodný výber alebo výber študentov učiteľom. Každá skupina má k dispozícii slepú mapu svojho mesta, s ktorou ďalej pracuje. Pomocou post-it bločkov a fixiek vyznačí do slepej mapy rôzne miesta v meste a vymedzí ich funkcie. Študenti môžu vyznačiť dôležité body či dopravné trasy (cesty, cyklotrasy, chodníky), alebo cestu do školy. Okrem toho môžu označiť verejné, poloverejné a súkromné priestory, kde sa odohráva sociálna interakcia, ako napríklad námestia, parky, kluby atď. V ďalšej časti študenti aktivity priradia k vyznačeným miestam emočný náboj. Prostredníctvom usmiatych a zamračených emotikonov, alebo plusiek a mínusiek vyjadria svoj pozitívny, alebo negatívny postoj k rôznym častiam mesta, čím vznikne mapa emočne nabitých plôch – emočná mapa , ktorá je tiež známa pod pojmami subjektívna  mapa. Pred koncom hodiny jednotlivé skupiny predstavia svoje emočné mapy celej triede.

 

Otázky a úlohy k aktivite
Zhodnoťte, či na mape prevažujú pozitívne alebo negatívne nabité emočné plochy, a to z hľadiska kvantitatívneho i kvalitatívneho.
Číslovkou od jedna do päť označte pozitívne nabité emočné plochy a priraďte im tak váhu od najviac pozitívnych po najmenej pozitívne (Oznámkujte ako v škole). O svojich záveroch diskutujte.
Navrhnite, ako by sa dali eliminovať miesta, ktorým ste priradili negatívny emočný náboj.

 

Úlohy 

Kvízové úlohy

1. Pomenujte vidiecky sídelný útvar.
2. Čo nemôžeme považovať za verejný priestor v meste? Správnu odpoveď zakrúžkujte.
a) parky
b) obchody
c) námestia
d) korzo
3. Uveďte pojem, ktorým označujeme rast počtu obyvateľov v mestách.
4. Ktorý znak nie je typický pre mesto? Správnu odpoveď zakrúžkujte.
a) koncentrácia priemyslu
b) komplexné služby
c) nízka hustota zaľudnenia
d) výšková zástavba
5. Vytvorte karikatúru, ktorá bude zobrazovať prehlbujúci sa proces urbanizácie.

 

Témy esejí
1) Vidiek či mesto? Uveďte argumenty pre a proti.
2) Má význam mestský architekt? Svoje stanovisko vysvetlite a uveďte preň argumenty.
3) Ktoré funkcie mesta považujete hodnotovo za primárne?

 

Miniprojekty
1) Nakreslite víziu ideálneho mesta. Vyznačte v ňom historické centrum, obytné časti, obchodnú časť, dopravnú infraštruktúru, priemyselnú zónu, administratívnu časť, oddychové zóny a ďalšie časti. Svoje rozhodnutie zdôvodnite z hľadiska funkčnosti a komplexnosti služieb, ktoré mesto poskytuje svojim občanom.
2) Urobte anketu v škole:
–  Ktoré miesta v meste sa vám páčia?
–  Ktoré miesta v meste sa vám nepáčia?
3) Predstavte si, že ste mestským architektom, ktorý by mal neobmedzené možnosti ovplyvniť vzhľad mesta (dopravné riešenia, „ergonómiu“ priestorov, farbu budov a pod.) Čo by ste zmenili v meste v krátkom časovom horizonte, a aké dlhodobé riešenia by ste prijali, aby sa vám vaše mesto páčilo?

 

Domáca úloha
 Na základe analýzy mapy odpovedzte na nasledovné otázky, týkajúce sa podielu mestského obyvateľstva k celkovému počtu obyvateľov.

V ktorých okresoch je najväčší, a v ktorých najmenší podiel mestského obyvateľstva?
Aká je situácia vo vašom okrese?
Popíšte, aká je situácia v okresoch, ktoré susedia s dvoma najväčšími mestami na Slovensku a uveďte dôvody daného stavu.

 

Zdroje

Neubauerová, E. a Dubrovina, N. Verejná správa v Slovenskej republike – aktuálne problémy, [Online], Dostupné na: http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/38019/1/Neubauerov%C3%A1E_Verejn%C3%A1Spr%C3%A1va_2010.pdf[21. júl 2014].
Slovenská agentúra životného prostredia. (2010) Osídlenie a demografický vývoj, [Online], Dostupné na: http://www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/sprava98/2/kap4/osdemv.html[21. júl 2014].
Urbanika. Nezisková organizácia propagujúca architektúru, urbanizmus a súčasné umenie širokej verejnosti, [Online], Dostupné na: http://urbanika.sk/[21. júl 2014].