3. hodina – Miestna samospráva

Úvod

V kontexte témy deľby štátnej moci v demokratických štátoch sa študenti oboznámia s vertikálnou deľbou moci a typmi štátu podľa vertikálnej deľby moci. Súčasťou hodiny bude tiež uvedenie do témy samospráva. Učiteľ študentom predstaví orgány miestnej samosprávy, jej kompetencie a význam pre obyvateľov .

Prostredníctvom troch aktivít sa študenti naučia, aký je rozdiel medzi unitárnym štátom, federáciou a konfederáciou, centralizovaným a decentralizovaným modelom štátu, a napokon spoznajú jednotlivé kompetencie samosprávy.

 

Ciele

Študent vie:
– vysvetliť vertikálnu deľbu moci,
– vysvetliť základné rozdiely medzi unitárnym štátom, federáciou a konfederáciou,
– zdôvodniť potrebu vertikálnej deľby štátnej moci v demokratických štátoch,
– vysvetliť pojem decentralizácia,
– porovnať územnú a záujmovú samosprávu,
– rozlíšiť právomoci samosprávy a štátnej správy,
– rozlíšiť medzi vlastnými a prenesenými kompetenciami samosprávy,
– vymenovať kompetencie samosprávy,
– posúdiť význam samosprávy.

 

Pojmy

Študent rozumie pojmom:
– vertikálna deľba moci,
– unitárny štát,
– federácia,
– konfederácia,
– centralizácia,
– decentralizácia,
– samospráva,
– štátna správa,
– vlastné kompetencie,
– prenesené kompetencie.

 

Aktivita č. 1

Čas: 10minút
Pomôcky: pracovný list
Metóda: diskusia 

 

Popis aktivity
Na začiatku aktivity učiteľ vysvetlí pojmy vertikálna deľba moci, unitárny štát, federácia, konfederácia .
Študenti sa potom rozdelia do päťčlenných skupín. Ich úlohou bude dohodnúť stratégiu pri riešení nasledovného problému v modelovej situácii , v ktorej sú vzťahy v štáte analogicky prirovnané k vzťahom medzi ľuďmi v bytovke. Každý študent v diskusii zastupuje záujmy jedného zo susedov a jeden reprezentuje bytový podnik. Opísanú situáciu žiaci aplikujú na príklade federácie  a neskôr konfederácie .

 

Modelová situácia
„Samo je vlastníkom bytu v bytovke, v ktorom sa nachádzajú 4 byty. Všetci obyvatelia bytovky sú zároveň vlastníkmi bytov. Keďže ide o staršiu bytovku, je v nej potrebné uskutočniť mnoho opráv. Vo fonde opráv, do ktorého prispievajú všetci vlastníci, je dostatok financií. Sused Štefan má zničené okná, susede Anne sa rozpadáva kuchyňa a susede Martine sa neustále upcháva záchod. Zároveň majú v havarijnom stave strechu. Bytový podnik, ktorý je správcom bytovky, má veľmi ťažkú pozíciu.“

 

Otázky a úlohy k aktivite
Navrhnite riešenie problému za predpokladu, že bytovka reprezentuje federatívny štát. Vzhľadom na skutočnosť, že vo federatívnom štáte je primárny spoločný záujem pred záujmom zväzku štátov, opravila by sa strecha.
Navrhnite riešenie problému za predpokladu, že bytovka reprezentuje konfederáciu. Vzhľadom na skutočnosť, že v konfederácii je primárny záujem jednotlivých štátov pred záujmom jednotlivých častí, opravili by sa poruchy v jednotlivých bytoch.
Navrhnite, k akým vlastníckym zmenám v bytovke by muselo dôjsť, aby sme mohli hovoriť o unitárnom štáte.  Aby sme mohli hovoriť o unitárnom štáte, nemohli by byť obyvatelia bytovky vlastníkmi bytov a bytový podnik by imperatívne rozhodol o opravách.

 

Aktivita č. 2

Čas: 10 minút
Pomôcky: pracovný list
Metóda: samostatná práca

 

 Popis aktivity
Na začiatku aktivity učiteľ vysvetlí pojmy centralizácia a decentralizácia. V ďalšej časti študenti dostanú  pracovné listy . Pracovný list symbolizuje štát a obsahuje body rôznych veľkostí, ktoré znázorňujú mestá. Veľkosť bodov určuje význam daného mesta, to znamená, čím väčší bod, tým väčší význam mesta. Úlohou žiakov bude vytvoriť pomocou šípok spojenia medzi bodmi na pracovnom liste. Pričom šípky symbolizujú smer uplatňovania moci. Na prvý pracovný list študenti znázornia vzťahy v prísne centralizovanom štáte. V druhom pracovnom liste študenti určia vzťahy v centralizovanom štáte, v ktorom sú kompetencie presunuté na orgány, ktoré sú bližšie k bydlisku občanov. V treťom pracovnom liste študenti vytvoria model, v ktorom je štát plne decentralizovaný na úroveň väčších územných celkov. Vo štvrtom pracovnom liste študenti vytvoria krajne decentralizovaný model štátu.

 

Otázky a úlohy k aktivite
Aplikujte model, ktorý vznikol na treťom pracovnom liste, na slovenskú samosprávu .
Popíšte stav, ktorý by nastal, keby sa uplatnil model znázornený na štvrtom pracovnom liste .
Navrhnite stav, ktorý by vystihoval vašu predstavu usporiadania vzťahov na vertikále.
Prekryte všetky štyri modely a diskutujte o výslednom modeli verejnej správy na Slovensku, ktorý vznikol.

 

Aktivita č. 3

 

Čas: 20 minút
Pomôcky:  súbor kartičiek
Metóda: skupinová práca, diskusia

 

Popis aktivity
Na začiatku aktivity sa študenti pokúsia definovať, čo je samospráva , a do ktorej oblasti spravovania vecí verejných patrí.
Následne učiteľ vysvetlí oddelený model fungovania verejnej správy na Slovensku, ktorý tvorí štátna správa a samospráva . Pomocou riadeného rozhovoru učiteľ objasní rozdiel medzi územnou a záujmovou samosprávou .
Následne sa študenti rozdelia do skupín po štyroch až šiestich. Každá skupina dostane súbor kartičiek, na ktorých budú napísané rôzne kompetencie samosprávy a to, či ide o vlastnú alebo prenesenú kompetenciu. Kompetencie budú študenti zoraďovať podľa toho, ako subjektívne vnímajú ich dôležitosť . Kartičky študenti poukladajú do tvaru kosoštvorca tak, aby na vrchole bola kompetencia, ktorá je podľa nich najdôležitejšia. Pod ňou, na ďalších dvoch kartičkách, uložených vedľa seba, by mali byť dve ďalšie veľmi dôležité kompetencie. Pod týmito kartičkami by mali byť ďalšie tri, ktoré majú priemernú dôležitosť. Pod tri kartičky študenti uložia opäť dve vedľa seba, ktoré podľa nich nie sú až také dôležité, a nakoniec umiestnia poslednú kartičku, na ktorej je najmenej dôležitá kompetencia. Študenti najskôr ukladajú len tie kompetencie, ktorým obsahu rozumejú. Kompetencie, ktorým nerozumejú, dajú nabok a po vysvetlení významu ich postupne prikladajú k vzniknutému útvaru z kartičiek.
Následne študenti priradia ku kompetenciám ich funkcie (napríklad, ekonomická, sociálna, životné prostredie). Priority jednotlivých skupín sa budú zapisovať na tabuľu. Študenti porovnajú vybrané kompetencie a diskutujú o tom, v čom sa jednotlivé skupiny zhodli a v čom nie.

 

Otázky a úlohy k aktivite
Rozlíšte medzi vlastnými (originálnymi) a prenesenými kompetenciami.
Menujte kompetencie, ktoré by ste doplnili k tým, ktoré sú na kartičkách.
Diskutujte o kompetenciách.
Do emočnej mapy mesta vyznačte orgány štátnej správy a samosprávy vo vašom meste.
V rámci emočnej mapy skúste priradiť k negatívnym emočným nábojom kompetencie samosprávy a určiť tak jej zodpovednosť za riešenie problematických miest.

 

Úlohy

 

Kvízové úlohy
1)Uveďte pojem, ktorým označujeme kompetencie samosprávy, na výkon ktorých dostávajú peniaze priamo od štátu, a ktorých výkon si štát u samosprávy „objednáva“.
2)Uveďte pojem, ktorým označujeme kompetencie samosprávy, ktoré obce financujú zo svojich príjmov.
3)Ktorá z uvedených kompetencií nepatrí medzi originálne kompetencie? Správnu odpoveď zakrúžkujte.
a)zriaďovanie ambulancií
b)nakladanie s komunálnym odpadom
c)údržba mestských komunikácií
d) starostlivosť o zeleň
4)Uveďte pojem, ktorým označujeme presun kompetencií z orgánov štátnej správy na samosprávu.
5)Vyberte kompetencie, ktoré by ste vrátili z pôsobnosti samosprávy späť na výkon štátnych orgánov. Svoje tvrdenie zdôvodnite. Pokiaľ podľa vášho názoru nie je taká kompetencia, uveďte opačný príklad: vyberte kompetenciu, ktorú by ste z pôsobnosti štátnej správy presunuli na samosprávy. Svoj výber opäť zdôvodnite.

 

Témy esejí
1) Európska únia – koniec národných štátov?
2) Centralizovať či decentralizovať?
3) Zmapujte proces decentralizácie na Slovensku po roku 1989.

 

Miniprojekty
1) Do slepej mapy mesta zakreslite subjekty záujmovej samosprávy, ktoré vo vašom meste pôsobia.
2) Vytvorte nové samosprávne členenie Slovenskej republiky, ktoré by podľa vášho názoru adekvátnejšie vyjadrovalo historické súvislosti alebo by bolo funkčnejšie. Vysvetlite ho.

 

Domáca úloha
Vytvorte myšlienkovú mapu  z pojmov: vyšší územný celok, obec, ministerstvo, samospráva, štátna správa, okresný úrad, verejná správa

 

Zdroje

Čavojec, J. a Sloboda, D. (2005) Fiškálna decentralizácia a obce. Bratislava: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, [Online], Dostupné na: http://www.konzervativizmus.sk/upload/pdf/fisk_dec.pdf[22. júl 2014].
E-pravo. (2010) Verejná správa – Samospráva a štátna správa, [Online], Dostupné na: http://www.e-pravo.sk/articles/view/11/verejna-sprava-samosprava-a-statna-sprava [22. júl 2014].
Knižnica otvorených vzdelávacích materiálov. (2011) Myšlienková mapa, [Online], Dostupné na: http://kniznica.sospreskoly.org/home/course/content.php?_cid=255 [22. júl 2014].
Municipalia. Časopis – územná samospráva, [Online], Dostupné na: http://www.municipalia.sk/municipalia/index.php?id=171 [22. júl 2014].
Národná rada Slovenskej republiky. Ústava Slovenskej republiky, [Online], Dostupné na: http://www.nrsr.sk/web/Static/sk-SK/NRSR/Doc/zd_ustava_2012.pdf [22. júl 2014].
Slovenská národná rada. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení, [Online], Dostupné na: http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369 [22. júl 2014].
Transparency International Slovensko. Samospráva, [Online], Dostupné na: http://www.transparency.sk/temy/samosprava/[22. júl 2014].