4. hodina – Orgány miestnej a štátnej správy

Úvod

V rámci témy správneho práva sa študenti oboznámia s deľbou moci a formami vlády, orgánmi miest a obcí, a ich vzájomnými vzťahmi a kompetenciami. Následne by mali byť schopní zdôvodniť potrebu deľby moci na úrovni územnej samosprávy, ale aj analogicky na úrovni štátu, a porovnať prezidentský systém so systémom riadenia na úrovni miest/obcí. Počas aktivít budú študenti pracovať v dvoch skupinách, pričom jedna skupina bude robiť aktivity týkajúce sa samosprávy a druhá sa skupina sa bude venovať aktivitám týkajúcich sa štátnej správy. V závere každej aktivity sa skupiny navzájom oboznámia s tým, čo sa dozvedeli a budú hľadať analógiu medzi samosprávou a štátnou správou.

 

Ciele

Študent vie:
– vymenovať orgány mesta/obce,
– vymenovať najvyššie štátne orgány,
– určiť subordinačné vzťahy medzi orgánmi územnej samosprávy,
– definovať kompetencie jednotlivých orgánov územnej samosprávy,
– definovať kompetencie jednotlivých orgánov štátnej správy,
– vymenovať zložky deľby moci,
– vymenovať orgány, ktoré zastupujú zložky moci na úrovni štátu,
– kriticky posúdiť potrebu deľby moci v demokratických krajinách,
– kriticky posúdiť potrebu deľby moci na úrovni samosprávy.

 

Pojmy:

Študent rozumie pojmom:
– kompetencie,
– subordinácia,
– horizontálna deľba moci,
– výkonná moc (exekutíva),
– zákonodarná moc (legislatíva),
– súdna moc (justícia),
– prezidentská demokracia (prezidentský systém),
– mestský/obecný úrad,
– poslanec mestského/obecného zastupiteľstva,
– komisie pri mestskom/obecnom zastupiteľstve,
– primátor/starosta,
– mestské/obecné zastupiteľstvo,
– hlavný kontrolór,
– prednosta mestského/obecného úradu,
– rada mesta/obce,
– prezident,
– vláda,
– Národná rada Slovenskej republiky,
– Ústavný súd Slovenskej republiky,
– všeobecné súdy,
– prokuratúra,
– najvyšší kontrolný úrad,
– verejný ochranca práv.

 

Aktivita č. 1

 

Čas: 5 minút
Pomôcky:  súbor kartičiek  s názvami orgánov miestnej samosprávy a  charakteristikou ich činnosti, Zákono obecnom zriadení Z.z. č. 369/1990 a súbor kartičiek s názvami slovenských štátnych orgánov, a charakteristikou ich činnosti, Ústava SR
Metóda: skupinová práca

 

Popis aktivity
Prvá aktivita študentom predstaví orgány mesta/obce, štátu a ich náplň práce. Je možné ju otvoriť diskusiou k otázke, kto je zdrojom a nositeľom moci na úrovni miestnej samosprávy a štátu. V hlavnej časti sa študenti rozdelia na dve skupiny. Jedna skupina dostane kartičky s názvami orgánov miestnej samosprávy a kartičky s ich základnou charakteristikou . Druhá skupina dostane súbor kartičiek s názvami slovenských štátnych orgánov a s charakteristikou ich činnosti. Úlohou oboch  skupín je spojiť dvojice orgánov územnej samosprávy a štátnej správy s ich náplňou práce.

 

Otázky a úlohy k aktivite
Uveďte mená primátora/starostu, prednostu, hlavného kontrolóra vo vašom meste/obci.
Zdôvodnite nutnosť poznania svojich volených zástupcov na samosprávnej úrovni.
Zdôvodnite potrebu účasti občanov v komisiách pri mestskom/obecnom zastupiteľstve,
Porovnajte právomoci orgánov na úrovni štátu a na úrovni samosprávy.

 

Aktivita č. 2

 

Čas: 10 minút
Pomôcky: šablóna so schémou pre vytvorenie hierarchie orgánov mesta/obce, šablóna so schémou pre vytvorenie hierarchie najvyšších štátnych orgánov.
Metóda: samostatná práca, diskusia

 

Popis aktivity
V úvode učiteľ vysvetlí pojmy hierarchia a subordinácia. V prvej aktivite študenti spoznali názvy orgánov miest, obcí a štátnych orgánov, a ich základnú charakteristiku. Na kartičkách bolo uvedené, kto volí, respektíve, menuje orgány mesta/obce a najvyššie štátne orgány. Skupina žiakov, ktorá pracovala s kartičkami orgánov samosprávy má v tejto časti hodiny za úlohu ich hierarchicky usporiadať  do myšlienkovej mapy a určiť tak subordinačné vzťahy. Študenti do myšlienkovej mapy dopíšu nasledovné orgány: mestský/obecný úrad, hlavný kontrolór, komisie, mestské/obecné zastupiteľstvo, finančné oddelenie, občania, rada mesta/obce, primátor/starosta, mestská/obecná polícia, správne oddelenie. Druhá skupina obdobne spracuje orgány štátnej správy. Do schémy vložia pojmy: občania, Národná rada Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky, Ústavný súd Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, výbory Národnej rady Slovenskej republiky, vláda SR.

 

Otázky a úlohy k aktivite
V myšlienkovej mape ste uviedli dve oddelenia mestského/obecného úradu. Menujte ďalšie oddelenia, ktoré by mali byť jeho súčasťou, aby ste pokryli služby pre občanov v celej ich šírke.
Zdôvodnite, či je nutná funkcia prednostu mestského/obecného úradu v každom meste/obci.
Diskutujte o postavení občana vo vašej myšlienkovej mape.
Porovnajte hierarchické usporiadanie orgánov na úrovni štátu a na úrovni samosprávy.

  

Aktivita č. 3

 

Čas: 10 minút
Pomôcky: šablóna so schémou deľby moci na úrovni mesta/obce, šablóna so schémou deľby moci na úrovni mesta/obce
Metóda: skupinová práca

 

Popis aktivity
Na začiatku aktivity učiteľ vysvetlí pojmy deľba moci, exekutíva, legislatíva, justícia a prezidentská demokracia (prezidentský systém). Z myšlienkovej mapy, ktorú  vytvorila každá skupina počas aktivity č. 2, študenti vyberú tri orgány, ktoré zastupujú jednotlivé zložky horizontálnej deľby moci. Následne z nich vytvoria myšlienkovú mapu, ktorá bude vyjadrovať ich rovnocenné postavenie, ale zároveň zdôrazní najsilnejšie postavenie primátora/starostu.
Po tejto úlohe vytvoria žiaci analogickú myšlienkovú mapu horizontálnej deľby moci, ale na celoštátnej úrovni. Zároveň určia právomoc týchto orgánov vo vzťahu k zákonom. Orgány budú v myšlienkovej mape usporiadané tak, aby bola zdôraznená skutočnosť, že hlava exekutívy je volená občanmi a má tým pádom najvyššie postavenie v štáte.

 

Otázky a úlohy k aktivite
Pomenujte formu vlády, v ktorej je hlava výkonnej moci volená občanmi štátu.
Zložky moci by mali byť navzájom nezávislé. To znamená, že žiadna zo zložiek by nemala vytvárať niektorú z ostatných. Na úrovni štátu i na úrovni moci to však pri jednej zložke neplatí. Uveďte, o ktorú zložku moci ide. Navrhnite riešenie, ktorým by ste dokázali daný stav zmeniť tak, aby žiadna zložka moci nekreovala inú zložku moci.
Zdôvodnite potrebu horizontálnej deľba moci.

 

Aktivita č. 4

 

Čas: 15 minút
Pomôcky: kvíz o samospráve, kvíz o štátnej správe,, Zákon o obecnom zriadení Z.z. č. 369/1990, Ústava SR.
Metóda: skupinová práca 

Popis aktivity
V úvode učiteľ vysvetlí pojem kompetencie a následne študentom prostredníctvom kvízu  predstaví kompetencie orgánov miestnej samosprávy  a kompetencie orgánov štátnej správy.

 

Otázky a úlohy k aktivite
Menujte orgán miestnej samosprávy, ktorého právomoci by ste posilnili. Svoje tvrdenie zdôvodnite.

 

Kvízové úlohy
1. Vysvetlite, prečo má prezident v prezidentskom systéme vyššiu mieru legitimity.
2. Uveďte, na koľko rokov sú volení poslanci mestského/obecného zastupiteľstva.
3. Vysvetlite, akým spôsobom môžu byť občania nielen zdrojom moci, ale aj nositeľmi moci na obecnej úrovni.
4. Na základe analýzy úryvku z Ústavy SR odpovedzte na otázku, kto sa môže na základe všeobecného, rovného, priameho a tajného hlasovania zúčastniť volieb primátora (starostu).
„Starostu obce volia obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt, na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na štvorročné obdobie. Starosta obce je výkonným orgánom obce; vykonáva správu obce a zastupuje obec navonok. Dôvody a spôsob odvolania starostu pred uplynutím volebného obdobia ustanoví zákon.“
a) občania SR, ktorí majú v obci trvalý pobyt
b) obyvatelia obce, ktorí majú v obci nehnuteľnosť
c) všetci občania, ktorí v danej obci žijú
d) všetci obyvatelia obce, ktorí tam majú trvalý pobyt
5. Je potrebná deľba moci na úrovni obce? Uveďte dôvody.

 

Témy esejí
1) Je pre územnú samosprávu výhodné predĺžiť volebné obdobie? Uveďte argumenty pre a proti.
2) „Okolo štyridsať hektárov v srdci dánskej metropoly je domovom svojráznej komunity. Tisíc hláv tu nažíva alternatívne, po svojom. Neplatia dane, uznávajú len zákony, ktoré sami schvália, a tolerujú mäkké drogy.“ Dokedy môže podľa vášho názoru slobodná kolónia Christiania v Dánsku  prežiť a prečo?
3) Ex deo rex, ex rege lex.  – „Kráľ pochádza od Boha, zákon pochádza od kráľa“. Môžeme tento výrok, prisudzovaný Ľudovítovi XIV., aplikovať v dnešnej modernej Európe?

 

Miniprojekty
1) Ocitli ste sa na malom neznámom ostrove, kde žijú samí divosi. Vzhľadom na skutočnosť, že ste spadli z neba, divosi si vás zvolili za panovníka. Máte hlboký zmysel pre spravodlivosť, preto ste sa rozhodli vytvoriť taký typ samosprávy, kde nebudú žiadne subordinačné vzťahy. Vytvorte základný zákon ostrova, ktorý bude vymedzovať kompetencie aspoň piatich vami zriadených ostrovných orgánov.
2) Uskutočnite rozhovor s niektorým z predstaviteľom mesta/obce, ako napríklad s poslancom, primátorom (starostom), prednostom, náčelníkom mestskej (obecnej) polície, v ktorom sa ho spýtate na problémy, ktoré rezonujú medzi mladými.

 

Domáca úloha
Porovnajte prezidentský systém s výkonom moci na lokálnej úrovni (na úrovni samosprávy).
Porovnajte výkon moci na úrovni samosprávy a na celoštátnej úrovni.

 

Zdroje

 

E-kniha. (2011) Latinské citace, [Online], Dostupné na: http://www.e-kniha.com/latinske-citace-od-a.html [22. júl 2014].
Krekovič, M. (2010) Christiania – Spomienka na hippies,[Online], Dostupné na: http://www.sme.sk/c/5434181/christiania-spomienka-na-hippies.html#ixzz34cpKH5y9[22. júl 2014].
Slovenská národná rada. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení, [Online], Dostupné na: http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369 [22. júl 2014].
Tomanová, K. (2001) Konflikt záujmov na úrovni samosprávy. Bratislava: Róbert Vico – vydavateľstvo, [Online], Dostupné na: http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2010/01/030805_konfl.pdf [22. júl 2014].