6. hodina – Voľby a referendum

Úvod

Učiteľ študentom predstaví volebný systém, ktorý sa používa pre voľbu orgánov miestnej samosprávy, Oboznámi ich s referendum ako s nástrojom priamej demokracie. Vysvetlí im, ako je možné vypísať miestne referendum, a ktoré predpisy ho upravujú.

 

Ciele

Študent vie:
– vysvetliť princípy volebného práva Slovenskej Republiky,
– porovnať volebné systémy a zhodnotiť ich výhody, a nevýhody,
– posúdiť volebný systém pre voľbu orgánov miestnej samosprávy,
– zaujať postoj k referendu ako nástroju na podieľanie sa na živote samosprávy

 

Pojmy

Študent rozumie pojmom:
– volebné právo a jeho princípy  (všeobecnosť, rovnosť, priamosť, tajné hlasovanie )
–  aktívne a pasívne  volebné právo
volebné systémy  (väčšinový volebný systém, proporčný volebný systém, zmiešaný volebný systém)
– volebný obvod
referendum
obligatórne/fakultatívne referendum
priama demokracia

 

Aktivita 

Čas: 45-90 minút podľa potreby
Pomôcky: tabuľa a fixky
Metóda: interaktívna prednáška, didaktická aktivita,  diskusia

 

Popis aktivity a jej priebeh:

Voľby primátora a  miestne referendum
Na začiatku hodiny sa učiteľ pokúsi spoločne so študentmi zadefinovať vyššie uvedené pojmy a vysvetliť ich význam. Dôraz bude klásť najmä na pojmy spojené s miestnou samosprávou.  (10-20 min)

Skupina bude ďaľej simulovať najprv voľby primátora, a potom miestne referendum . Všetci študenti, prípadne aj učiteľ, sú oprávnení voliči a aplikujú svoje aktívne, a aj pasívne volebné právo. Jeden študent bude zvolený ostatnými študentmi prostredníctvom väčšinového volebného systému ako primátor mesta na základe relatívnej alebo absolútnej väčšiny . (10 min)

Ďaľej sa oznámi všetkým oprávneným voličom, že majú prísť s návrhmi referenda a majú presvedčiť ostatných v miestnosti o tom, že práve ich návrh je ten, o ktorom by malo rozhodnúť miestne referendum. Ak sa nájde 30% oprávnených voličov, ktorí návrh podporia v petícii o referende , o danom návrhu bude vyhlásené referendum. Ak však nie, učiteľ vyberie jeden z návrhov a napíše ho na tabuľu. Referendum sa bude musieť uskutočniť najneskôr do 60 sekúnd alebo 6 minút od jeho vyhlásenia (ako alternatíva ku 60 dňom ). Prebehne referendum, na ktorom sa ukáže absolútny väčšinový volebný systém.  (15-25 min)

Po referende bude nasledovať diskusia. Študenti posúdia efektivitu lokálneho referenda. Učiteľ im predstaví príklady úspešných či neúspešných referend zo Slovenska a Čiech (30% kvórum voličov), prípadne Švajčiarska. A taktiež im predstaví témy, o ktorých na Slovensku už prebehlo, respektíve, by podľa ústavy vždy malo prebehnúť referendum – prípadná diskusia o rozdelení Česko-slovenska 1993, Mečiar a Havel vo vile Tugendhat. Ďalšia potenciálna diskusia môže byť o otázke „e-governmentu“  a referendách prostredníctvom internetu.  (10-25 min)

 

Úlohy

Domáca úloha
Nájdi kdekoľvek vo svete prípad referenda a zanalyzuj ho podľa vedomostí, ktoré si na hodine nadobudol. Zisti:
– aká bola téma daného referenda?
– kto navrhoval dané referendum?
– aké percento oprávnených voličov spísalo petíciu o referende?
– bolo na lokálnej alebo štátnej úrovni?
– aký volebný systém bol aplikovaný?
– ako rýchlo po jeho vyhlásení bolo referendum uskutočnené?
– bolo úspešné alebo nie?
– aké bolo potrebné kvórum?

Kvízové úlohy
1. Definuj pojem aktívne a pasívne volebné právo.
2. Vysvetli rozdiel medzi absolútnou a relatívnou väčšinou.
3. Porovnaj tieto volebné systémy a zhodnoť ich výhody, a nevýhody:
a. väčšinový volebný systém,
b. proporčný volebný systém,
c. zmiešaný volebný systém.
4. Zaujmi postoj k referendu ako nástroju priamej demokracie na Slovensku. Chcel/a by si mať na Slovensku švajčiarsky model demokracie?
5. Čo si myslíš o možnosti zmeniť kvórum z 50% na 30%, prípadne na 20%? 

Témy esejí
Vyber si jednu z troch tém a napíš na ňu esej :
1. Väčšinový volebný systém je systém bez výhod.
2. Dá sa niečo na referende zefektívniť v slovenských podmienkach?
3. Panovník by mal vládnuť sám, bez počúvania svojho ľudu. . 

Miniprojekty: (v skupinách po troch)
1. Vytvor príručku pre mladého voliča.
2. Vytvor audio alebo video záznam propagujúci vašu fiktívnu politickú stranu.
3. Vytvor audio alebo video záznam propagujúci referendum alebo samotné voľby (tie, ktoré budú časovo najbližšie dátumu realizácie tohto projektu).

 

Zdroje

Bielinová, P. (2014) Místní/krajské referendum,[Online], Dostupné na: http://www.regionservis.cz/document/filename/4035/M_stn__referendum__podm_nky_pro_jeho_kon_n___platnost__z_vaznost_Petra_Bielinov_.pdf[22. júl 2014].
Birás, V. (2013) Voľby, volebné právo a volebná povinnosť, [Online], Dostupné na: http://www.projustice.sk/pravne-dejiny/volby-volebne-pravo-volebna-povinnost [22. júl 2014].
Horváth, P. (2004) ‘Voľby a volebné systémy’, Slovenská politologická revue, no. 4, [Online], Dostupné na: http://spr.fsv.ucm.sk/archiv/2004/4/horvath.pdf[22. júl 2014].
Kern M. a Viktora A. (2012) Ako Mečiar a Klaus oznámili koniec štátu,[Online], Dostupné na: http://www.sme.sk/c/6509022/ako-meciar-a-klaus-oznamili-koniec-statu.html[22. júl 2014].
Machiavelli N. The Prince,[Online], Dostupné na: http://www.constitution.org/mac/prince.pdf[22. júl 2014].
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky, [Online], Dostupné na: http://www.minv.sk/?prezident-pravovolit[22. júl 2014].
Národná rada Slovenskej republiky. Ústava Slovenskej republiky, [Online], Dostupné na: http://www.nrsr.sk/web/Static/sk-SK/NRSR/Doc/zd_ustava_2012.pdf [22. júl 2014].
Obchodná akadémia Levice. (2006) Právo na slobodné voľby,[Online], Dostupné na: http://www.oalevice.edu.sk/etwinning/etwin_volby.htm [22. júl 2014].
Theguardian. (2014) Danish parliament’s cartoon using sex and violence to encourage voting in European elections – video animation, [Online], Dostupné na: http://www.theguardian.com/world/video/2014/may/13/danish-parliament-cartoon-sex-violence-european-elections-video[22. júl 2014].
Velšic, M. (2008) e-Government na Slovensku 2007. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, [Online], Dostupné na: http://www.ivo.sk/buxus/docs//publikacie/subory/eGovernment_2007.pdf[22. júl 2014].
VIA IURIS. Petícia za vyhlásenie miestneho referenda na odvolanie starostu,[Online], Dostupné na: http://www.viaiuris.sk/aktivity/prva-pravna-pomoc/ako-spravne-spisat-peticiu/zakladny-manual-4/peticia-za-vyhlasenie-miestneho-referenda-na-odvolanie-starostu.html[22.júl 2014].
Wikipedia. (2013) Pomerný volebný systém, [Online], Dostupné na: http://sk.wikipedia.org/wiki/Pomern%C3%BD_volebn%C3%BD_syst%C3%A9m[22. júl 2014].
Wikipedia. (2014) Priama demokracia,[Online], Dostupné na: http://sk.wikipedia.org/wiki/Priama_demokracia[22. júl 2014].
Wikipedia. (2013) Referendum,[Online], Dostupné na: http://sk.wikipedia.org/wiki/Referendum [22. júl 2014].
Wikipedia. (2014) Väčšinový volebný systém, [Online], Dostupné na: http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4%C4%8D%C5%A1inov%C3%BD_volebn%C3%BD_syst%C3%A9m [22. júl 2014].
Wikipedia. (2013) Volebný obvod,[Online], Dostupné na: http://sk.wikipedia.org/wiki/Volebn%C3%BD_obvod [22. júl 2014].
Wikipedia. (2014) Volebný systém,[Online], Dostupné na: http://sk.wikipedia.org/wiki/Volebn%C3%BD_syst%C3%A9m [22. júl 2014].
Wikipedia. (2014) Voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku,[Online], Dostupné na: http://sk.wikipedia.org/wiki/Vo%C4%BEby_do_org%C3%A1nov_samospr%C3%A1vy_obc%C3%AD_na_Slovensku [22. júl 2014].
Wikipedia. (2014) Zoznam referend na Slovensku,[Online], Dostupné na: http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_referend_na_Slovensku[22. júl 2014].