8. hodina – Prístup k informáciám

 Úvod

V kontexte Všeobecnej deklarácie ľudských práv a Ústavy SR učiteľ študentom odprezentuje tému slobodného prístupu k informáciím a infozákona. Študentom interaktívne predstaví jednotlivé generácie ľudských práv a ústavu. Počas hodiny si študenti budú môcť vyskúšať aj formulovanie žiadosti o informácie. Zistia, aké informácie by samospráva mala zo zákona poskytovať a aké v skutočnosti poskytuje, a či sú zverejnené informácie v užívateľsky prístupnom formáte.

 

Ciele

Študent vie:
– charakterizovať jednotlivé generácie ľudských práv,
– používať ústavu na nájdenie potrebných informácií,
– podať infožiadosť,
– rozlíšiť ľudské práva od práv občianskych,
– analyzovať prístupnosť informácii,
– samostatne posúdiť problém občianskej participácie,
– prezentovať vlastný názor na riešenie rôznych prípadov porušovania ľudských práv.

 

Pojmy

Študent rozumie pojmom:
Všeobecná deklarácia ľudských práv
tri generácie ľudských práv
Dohovor o právach dieťaťa
–  ľudské a občianske práva
„závoj nevedenia“ Johna Rawlsa
Ústava Slovenskej republiky
zákon o slobodnom prístupe k informáciám – infozákon
informácia, právo na odpoveď, dostupnosť, infožiadosť
register zmlúv
transparentnosť

 

Aktivita

 

Čas: 45-90 minút podľa potreby
Pomôcky: tabuľa, fixky, papiere a perá pre študentov
Metóda: interaktívna prednáška, didaktická aktivita,  diskusia s výkladom

                                                                                   

Popis aktivity a jej priebeh

 Princípy Johna Rawlsa a závoj nevedenia
Na začiatku hodiny sa učiteľ pokúsi spoločne so študentmi zadefinovať vyššie uvedené pojmy a vysvetliť ich význam. Dôraz bude klásť najmä na pojmy spojené s miestnou samosprávou.  (10-20 min)
Skupina študentov bude potom simulovať „závoj nevedenia“ od Johna Rawlsa v takom počte podskupín, aby nebolo viac ako 5 členov v jednej podskupine. Študenti budú postavení do situácie Rawlsovho myšlienkového experimentu, ktorý spočíva v tom, že skupina sa pokúsi predstaviť si situáciu, v ktorej sú všetci za závojom nevedenia. Nik z nich nevie svoje pohlavie, zdravotný stav, sexuálnu orientáciu, nič o sebe samom.  V tejto skupine sa majú študenti dohodnúť na princípoch, podľa ktorých bude spoločnosť usporiadaná po tom, ako sa závoj nevedenia dá preč. Oni rozhodujú o vládnej politike, ktorá bude po odtiahnutí závoja daná do praxe, a teda de facto rozhodujú o tom, ako sa k nim samým bude správať spoločnosť – či už skončia ako tí privilegovaní alebo tí znevýhodnení.  (10-20 min)

Zoznamy princípov sa môžu dať daným skupinám odprezentovať, a potom na základe vytvorených zoznamov sa spraví jeden zoznam opakujúcich sa tém na tabuľu. Na základe zoznamu si učiteľ spolu so študentmi pomenuje práva a povinnosti, ktoré z neho vyplývajú pre spoločnosť ako takú, ako aj pre jednotlivca. Na daných právach učiteľ vysvetlí rozdiel medzi ľudskými a občianskymi právami, a tým aj uvedie Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a jej tri generácie. V kontexte tejto diskusie poukáže učiteľ na otázku práva na informácie(15-25 min)

Učiteľ príde spolu so študentmi na to, čo znamená mať právo na informácie a akým spôsobom je toto právo zachytené na Slovensku v  zákone o prístupe k informáciám Z.z. 211/2000. . Diskusia bude ďalej viesť k vysvetleniu, kedy, a ako požiadať o informácie.  (10-20 min)

 

Domáca úloha
– Nájdi si na internete Ústavu SR v digitálnej forme, vyber si z nej tie práva, ktoré sú pre teba najaktuálnejšie.

A ZÁROVEŇ
– Napíš infožiadosť na miestnu samosprávu o akejkoľvek téme, ktorú si vyberieš. Nájdi si na internete vzorovú žiadosť .

 

Kvízové úlohy
1. Charakterizuj jednotlivé generácie ľudských práv.
2. Vyber tie práva z II. hlavy Ústavy SR, ktoré sa ťa bezprostredne dotýkajú. (práca s Ústavou)
3. Vymenuj 3 ľudské a 3 občianske práva.
4. Napíš jednu krátku infožiadosť na krajský úrad vo veci rozpočtu tvojej strednej školy.
5. Čo si myslíš so prístupe ku informáciám na Slovensku? Argumentuj.

 

Témy esejí
Vyber si jednu z z troch tém a napíš na ňu esej :
1. „Prijatie infozákonu bolo jedným z míľnikov pre Slovensko pri zmene vládneho režimu ku demokracií“. Diskutuj.
2. Môžu byť Rawlsove závery, nadobudnuté na základe konceptu závoja nevedenia, presunuté z hypotetickej roviny spoločenskej zmluvy do roviny skutočnosti?
3. „Transparentnosť je hodnota, ktorú je potrebné za každú cenu presadzovať“. Diskutuj.

 

Miniprojekty (v skupinách po troch)
4. Vytvor video záznam toho, ako by vyzeralo tvoje okolie, ak by sa do praxe dali princípy, ktoré si tvoja skupina určila pod závojom nevedenia. Ako by bol daný svet odlišný od toho sveta, ktorý navrhuje John Rawls.
5. Vytvor audio alebo video ilustráciu toho, aký je rozdiel medzi ľudskými a občianskymi právami.
6. Vytvor manuál pre občana, aby lepšie pochopil, ako, a v ktorých prípadoch možno písať infožiadosť.

 

Zdroje

Centrálny register zmlúv. Rezorty,[Online], Dostupné na: https://www.crz.gov.sk/ [22. júl 2014].
EUROIURIS. Generácie ľudských práv,[Online], Dostupné na: http://ludskeprava.euroiuris.sk/index.php?link=gen_lud_prav [22. júl 2014].
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky. (2004) Ústava Slovenskej republiky, [Online], Dostupné na: http://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/admin/Veda-vyskum/ustavaSR.pdf [22. júl 2014].
Kiklicová, M. (2011) Žiadosť o sprístupnenie informácie (vzor žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám),[Online], Dostupné na: http://www.najpravo.sk/spravne-pravo/rady-a-vzory/vzory-zalob-a-zmluv/i/ziadost-o-spristupnenie-informacie-vzor-ziadosti-podla-zakona-o-slobodnom-pristupe-k-informaciam.html [22. júl 2014].
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. (2000) Info zákon, [Online], Dostupné na: http://www.mzv.sk/sk/sluzby_obcanom/poskytovanie_informacii_podla_zakona-info_zakon [22. júl 2014].
Organizácia spojených národov. Dohovor o právach dieťaťa,[Online], Dostupné na: http://www.amnesty.sk/wp-content/uploads/2012/01/Dohovor-o-pr%C3%A1vach-die%C5%A5a%C5%A5a.pdf [22. júl 2014].
Organizácia spojených národov. Všeobecná deklarácia ľudských práv,[Online], Dostupné na: http://www.dostojnost.eu/Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav.pdf [22. júl 2014].
Prabhat S. (2010) Difference Between Human and Civil Rights,[Online], Dostupné na: http://www.differencebetween.net/miscellaneous/politics/difference-between-human-and-civil-rights/[22. júl 2014].
Smatana J. (2013) Otvorená infožiadosť, [Online], Dostupné na: http://povazska-bystrica.otvorene.sk/Members/mesto/otvorena-infoziadost-prebehlo-vyberove-konanie-alebo-verejna-sutaz-na-vypracovanie-dodatku-k-zmluve-s-mds-as [22. júl 2014].
Webyportal. (2013) Elektronické vládnutie alebo E-government,[Online], Dostupné na: http://www.webyportal.sk/clanky/category/mesta-a-obce/article/e-government.xhtml [22. júl 2014].
Wikipedia. (2013) Deľba moci,[Online], Dostupné na: http://sk.wikipedia.org/wiki/De%C4%BEba_moci [22. júl 2014].
Wikipedia. (2014) John Rawls,[Online], Dostupné na: http://sk.wikipedia.org/wiki/John_Rawls [22. júl 2014].
Wikipedia. (2014) Občanská práva,[Online], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A1_pr%C3%A1va [22. júl 2014].
Wikipedia. (2011) Spoločenská zmluva (štát),[Online], Dostupné na: http://sk.wikipedia.org/wiki/Spolo%C4%8Densk%C3%A1_zmluva_%28%C5%A1t%C3%A1t%29 [22. júl 2014].
Wikipedia. (2014) Teorie racionální volby,[Online], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_racion%C3%A1ln%C3%AD_volby [22. júl 2014].
Wikipedia. (2013) Transparentnost (politika),[Online], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Transparentnost_(politika) [22. júl 2014].