Ako na miniprojekt?

„Vzdelanie je spoločenský proces. Vzdelanie je rast. Vzdelanie nie je príprava na život, vzdelanie je sám život.“ John Dewey

Výrok predstaviteľa amerického pragmatizmu vystihuje podstatu nášho snaženia. Jednou z úloh vzdelávacieho procesu je pripraviť študentov na praktický život. Ďalšou našou snahou je vyprovokovať študentov, aby sa aktívne spoluzúčastňovali správy vecí verejných a participovali na riešení problémov vo svojom bezprostrednom okolí.

Metódy: samostatná práca, skupinová práca, samoštuúdium
Pomôcky: podľa potreby projektu, na zdokumentovanie sú nutné audiovizuálne pomôcky
 Časový rámec:  Priebežne počas školského roka v škole i doma.

Cieľ: Aktívne prispieť k lepšej kvalite života vo svojej obci, regióne,…

Kognitívne ciele:
Na základe zvládnutia úloh študent  vie:
– identifikovať problémy vo svojom okolí,
– navrhnúť stratégie riešenia daných problémov,
– zrealizovať navrhnuté riešenia problémov vo svojom okolí.

Formatívne ciele:
Na základe individuálnej práce a práce v skupinách študent  vie:
– samostatne pracovať s informáciami,
– spolupracovať,
– komunikovať,
– kriticky hodnotiť informácie,
– prezentovať výsledky svojej práce,
– argumentovať,
– hodnotiť svoju prácu a prácu spolužiakov.

Úlohy
Študenti zrealizujú prieskum vo svojom okolí zameraný na identifikáciu aktuálnych problémov. Zistia reálny stav daného problému. Pripravia teoretické východiská na riešenie daného problému. Vytvoria konkrétne návrhy na riešenie problému. Zrealizujú svoj plán riešenia problému. Vytvoria záverečnú prezentáciu (video) mapujúcu zvolený problém a jeho riešenie.

Návrh hodnotenia výstupov:
Slovné priebežné hodnotenie a záverečné bodové hodnotenie:

Hodnotia:

  • žiaci (autoevalvácia) v=1
  • skupiny žiakov v=1
  • učiteľ v=6
  • externí hodnotitelia v=2
  • formálna stránka projektu (2)

Hodnotí sa:

(spracovanie, ergonómia)

  • obsahová stránka projektu (6)
  • obhajoba projektu (2)

Konečné hodnotenie sa určí na základe toho, že každý z hodnotiteľov priradí počet bodov každej stránke projektu. Maximum bodov je uvedený v zátvorke. (V prípadne ostatných skupín, žiaci dospejú ku známke konsenzuálne.) Pridelené body sa následne vynásobia váhou, ktorou disponujú hodnotitelia. Výsledkom je konečný počet bodov. Maximálny počet je 100 b. Bodovanie sa môže previesť na hodnotenie známkou. Externým hodnotiteľom je mentor projektu.

 Podrobný plán práce pre študentov
Všímať si, nielen pozerať a načúvať, nielen počuť.
Všímajte si vo svojom okolí problémy, ktoré by potrebovali riešenie. Istú časť dňa trávite presunom z miesta na miesto. Z domu do školy, zo školy domov, na prechádzkach a pod. Väčšinou tento čas trávite tým, že počúvate hudbu alebo vám myšlienky blúdia, možno si opakujete si učivo. Pokúste sa pri týchto presunoch aktívne zapojiť všetky zmysly a identifikujte všetko, čo dráždi váš zrak, čuch, sluch, hmat. Návrhy zaznačte do tabuľky podľa toho, či ste schopný riešiť daný problém svojpomocne a bez financií alebo s vonkajšou pomocou a s financiami.

bez pomoci s pomocou
bez financií
s financiami

Vybrať problém
Miesta, ktoré ste identifikovali ako problémové, ste zakreslili v rámci úloh do emočnej mapy mesta. Na základe vami vybratých emočne nabitých plôch vyberte jednu, ktorá si podľa vášho názoru zaslúži zvýšenú pozornosť, a ktorú by ste mohli vylepšiť, opraviť, skrášliť. K záveru sa pokúste dospieť konsenzuálne.

Nie ste na to sami
Do riešenia problému sa pokúste zapojiť vštky tri sektory, a to verejný, ekonomický a tretí sektor.
Vytvorte zoznam záujmových samosprávnych subjektov, ktoré by vám mohli pomôcť pri riešení problému. Zapíšte si názov, predmet činnosti, kontaktnú osobu, kontakt a krátky popis, v čom by vám mohla pomôcť.
Podobne postupujte pri podnikateľských subjektoch vo vašom meste.
Keďže už poznáte mená volených zástupcov vo vašom meste, vytipujte si niektorého z nich, ktorý má blízko ku vami riešenému problému.
Pre lepšiu prehľadnosť si všetky spomenuté subjekty môžete zaznačiť do slepej mapy a vytvoriť portfólio pomocníkov.
Ako posledný krok vytipujte človeka vo vašom meste, ktorý sa aktívne zapája do života v meste alebo regióne a mohol by vám pomôcť s realizáciou projektu.
Okrem ľudí vám pomôže i lieratúra a rôzne ďalšie zdroje, ktoré sa venujú danej problematike. Dajte ju na papier.

Do práce!
Teoreticky ste všetko zvládli, môžete začať pracovať. Najskôr si definujte a rozdeľte výkonné roly  vo vašom tíme .
Učiteľ – je skôr facilitátor, ktorý v pozadí pozoruje a jemne.
Koordinátor – tímlíder, ktorý rozdeľuje prácu, dozerá na realizáciu a časový harmonogram.
Novinár – má na starosti publicitu navonok, ale aj dokumentovanie práce.
Odborník – študuje odbornú literatúru k problému.
Mentor – „človek zvonku”, ktorý vám svojimi skúsenosťami na poli občianskeho aktivizmu pomáha pri realizácii projektu.
Hovorca – prezentuje výsledky práce tímu.

Keďže už viete čo idete riešiť a viete kto ste, môžete začať pracovať. Na úvod je žiadúce vytvoriť názov vášho tímu, ktorý vám dá vlastnú identitu a dotvorí pocit spolupatričnosti. Vytvorte strategický plán riešenia, v ktorom bude mať každý člen tímu jasne definované úlohy s presne určenými termínmi realizácie. Oslovte vami vytipovaných ľudí (mentora, podnikateľov, neziskové organizácie, poslanca zastupiteľstva,…) a požiadajte ich o pomoc. Vytvorí sa vám tak sieť ľudí, s ktorými môžete spolupracovať aj v budúcnosti. Pokiaľ neviete zistiť neformálnymi prostriedkami, či je daný problém v štádiu riešenia, oslovte kompetentných prostredníctvom žiadosti o informácie v súlade so Zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Vytvorte plán pracovných stretnutí, na ktorých budete prezentovať výsledky práce. Každú činnosť zaznamenávajte na rôzne typy médií. Pokiaľ to je možné, informujte o svojej činnosti ľudí vo svojom okolí. Ak sa chcú pripojiť aj ľudia zvonku, nebráňte im. Otvorenosť je základná črta občianskeho aktivizmu. Výsledky svojej práce napokon odprezentujte.