Prehľad zaujímavých vzdelávacích zdrojov

1. Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Právo na dobrú samosprávu (témy: samospráva, právo, participácia, politika, občianska participácia)
Portál, ktorý poskytuje informácie, ako aktívne uplatňovať svoje práva vo vzťahu k samospráve.

2. Nadácia otvorenej spoločnosti
Multikultúrna výchova v škole (témy: multikulturalizmus, ľudské práva)
Publikácia o multikultúrnej výchove, ponúkajúca argumenty na jej začlenenie do vzdelávania.

3. Partners for Democratic Change Slovakia
Výchova k tolerancii hrou (témy: multikulturalizmus, predsudky, stereotypy, rasizmus, diskriminácia, tolerancia)
Metodická príručka pre učiteľky a učiteľov, ktorej cieľom je výchovávať k tolerancii. Obsahuje námety pre učiteľov na zaujímavé hry, aktivity na medzikultúrnu výchovu, vysvetlenie často používaných pojmov v problematike.

4. Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj
Príručka globálneho občianstva: Môžeš so mnou počítať! (témy: globalizácia, multikulturalizmus, životné prostredie)
Príručka obsahuje materiály a inštrukcie k workshopu o globálnom občianstve.

5. Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj
Myslíme kriticky o médiách (témy: média, spravodajstvo, publicistika, propaganda, reklama)
Publikácia je venovaná hlavným zdrojom informácií, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú masy všetkých generácií, médiám.

6. Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj
Centrum environmentálnych aktivít
Ako písať a čítať (nielen) noviny (témy: média, noviny, publicistika, spravodajstvo)
Metodická príručka obsahuje aktivity, ktoré facilitátorovi pomôžu pri realizácii terénneho workshopu. Ide, napríklad, o techniky na rozdelenie študentov do skupín a aktivity na ich zoznámenie, či záverečné aktivity, ktoré pozostávajú z niekoľkých rád, ako na jednej strane zaistiť reflexiu toho, čo sa študenti naučili tak, aby nadobudnuté znalosti a kompetencie premietli do svojho reálneho života.

7. Špirála a SOSNA
Zem je len jedna (témy: globalizácia, obchod, životné prostredie)
Pracovné listy, ktoré možno využiť na hodinách geografie a etiky pri realizácii prierezovej témy Enviromenalna výchova.

8. Nadácia Milana Šimečku
Multi-kulti na školách (témy: multikulturalizmus, kultúra, identita, predsudky, stereotypy, konflikt)
Metodická príručka, ktorá ponúka definície pojmov v interkultúrnom vzdelávaní.

9. Nadácia Pontis
Rozvojové vzdelávanie – témy a metódy (témy: ľudské práva, medzinárodný obchod, životné prostredie)
Publikácia, ktorá okrem teoretického vymedzenia jednotlivých tém, obsahuje praktické postupy a cvičenia, ako tieto témy priblížiť študentom.

10. Aliancia Fair-play
Watchdog manuál pre školy (témy: verejný záujem, právo, politika, participácia)
Portál o “strážnych psoch demokracie”, ktorí sa zaujímajú o to, čo sa v spoločnosti deje. Ponúka pre študentky a študentov návod, ako možno meniť spoločnosť k lepšiemu vlastnými drobnými pozorovaniami a činmi.

11. CEEV Živica
Svet je len jeden (témy: globalizácia, životné prostedie, ľudské práva, chudoba, obchod)
Metodická príručka je prehľadne členená do dvoch častí – teoretickej a praktickej. Teoretické východiská poskytujú  základné informácie o globálnom rozvojovom vzdelávaní a témach, ktoré rozvojové vzdelávanie zahŕňa. Aktivity tvoria druhú samostatnú časť metodickej príručky. V nej sú podrobne spracované konkrétne cvičenia a hry.

12. CEEV Živica
Metodická príručka pre školy – program Zelená škola (témy: životné prostredie)
Metodická príručka obsahuje podrobné informácie pre postupnú realizáciu všetkých 7 krokov k Zelenej škole. Študentky a študenti sa vďaka nim naučia analyzovať environmentálne problémy na škole, hľadať riešenia, naplánovať ich, aj uskutočniť a zapojiť do diania ostatných.

13. Človek v ohrození
Globálne vzdelávanie
Metodická príručka, ktorá vnáša globálne témy do vyučovacích predmetov ako je biológia či dejepis.

14. Človek v ohrození
Filmové kluby Jeden svet
Metodická príručka, ktorá ponúka rady a odporúčania na založenie, vedenie a udržanie študentských filmových klubov.

15. Človek v ohrození
Modelové školy globálneho vzdelávania (témy: globalizácia)
Metodická príručka, ktorá ponúka skúsenosti, postupy a metodiky pri obohacovaní vzdelávania o globálne témy.

16. Človek v ohrození
Aktívne globálne školy 2 (témy: globalizácia, obchod, životné prostredie)
Témou metodickej príručky sú klimatické zmeny a spravodlivejšie obchodné pravidlá medzi ekonomicky rozvinutými a rozvojovými krajinami, a aktivity zvyšujúce povedomie o globálnych témach.

17. Človek v ohrození
Zabudnuté príbehy (témy: história, demokracia)
Metodická príručka, ktorá prináša kritickú reflexia udalostí z našej minulosti, a to konkrétne z obdobia totality v 50-tych rokoch minulého storočia.

18. Človek v ohrození
Aktívne globálne školy (témy: globalizácia, životné prostredie)
Metodická príručka, ktorá prináša informácie a aktivity k témam klimatické zmeny, spravodlivejší obchod a práva pre všetkých.

19. Človek v ohrození
Jeden svet na školách (globalizácia, ľudkské práva, chudoba)
Metodická príručka, ktorá prináša informácie a aktivity k témam celosvetové problémy, redukcia chudoby, globálny aspekt dodržiavania ľudských práv.

20. Človek v ohrození
Využitie dokumentárneho filmu vo vyučovaní (témy: film, dokument, propaganda)
Metodická príručka, ktorá prináša definície a analýzy dokumentárneho filmu, priblíženie prvkov filmovej reči, upozornenie na manipuláciu a propagandu v dokumentárnom filme a rôznorodé aktivity pre študentky a študentov.

21. Človek v ohrození
8 Goals 4 Future – 8 Schools 4 Change (témy: globalizácia)
Manuál Step by step
Metodická príručka, ktorá sa venuje téme Miléniových rozvojových cieľov a modelom projektového vyučovania.  

22. Človek v ohrození
Nové médiá menia svet (témy: média, technológie, ľudské práva)
Príručka, ktorej cieľom je poukázať na technológie, ktoré sa na Slovensku a vo svete reálne využívajú na zlepšenie kvality života, na boj proti korupcii či porušovaniu ľudských práv.

23. Človek v ohrození
Text a aktivity pre žiakov na hodiny geografie (témy: rozvoj mesta, geografia, urbanizácia)
Metodická príručka, ktorá obsahuje aktivity, úlohy a otázky na diskusiu k téme urbanizácia.

24. Človek v ohrození
Globálna dimenzia v školách (témy: globalizácia, chudoba)
Metodická príručka, ktorá pomáha implementovať globálne témy do vyučovania

25. eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Lepší svet (témy: globalizácia, životné prostredie, chudoba, ľudské práva)
Metodická príručka, ktorá sa venuje rozvojovému vzdelávaniu. Obsahuje
príbehy z rozvojových krajín, príťažlivé didaktické metódy, zaujímavé fakty o rozvojových krajinách a aktivity.

26. Jablonka
Čarovná záhrada, ktorú deti milujú (témy: životné prostredie, potravinová bezpečnosť)
Cieľom tejto publikácie je ukázať učiteľom ako naučiť deti cez vnímanie, pozorovanie a praktické činy na svojom školskom dvore porozumieť prírode, budovať si k nej vzťah, naučiť sa ju cítiť, a ak treba, vedieť jej pomôcť.

27. Ľudia proti rasizmu
Facebook Bulletin (témy: rasizmus, diskriminácia, antisemitizmus)
Venuje sa prejavom rasovej a etnickej neznášanlivosti na internete.

28. Občan a demokracia
Čo (ne)vieme o diskriminácii (témy: ľudské práva, diskriminácia, demokracia)
Brožúra obsahuje základný pohľad na témy týkajúce sa rovnosti a demokracie.

29. Priatelia Zeme – CEPA
Nepohodlná pravda v triede (témy: geografia, globalizácia, životné prostredie)
Metodická príručka ponúka príklad komplexného a participatívneho prístupu k vyučovaniu o klimatickej zmene v medzinárodnom spoločenskom, politickom a ekonomickom kontexte. Stala sa odporúčanou didaktickou pomôckou pre učiteľov v mnohých štátoch.

30. Slatinka
Občiansky sprievodca – Ako chrániť životné prostredie (témy: životné prostredie, samospráva, participácia, občianstvo, politikaširoká verejnosť)
Publikácia obsahuje praktické návody pre verejnosť k tomu, ako sa pripraviť a priamo zúčastniť rozhodovania o životnom prostredí. Poskytuje praktické informácie o možnostiach participácie občanov na ochrane zelene v mestách, územnom plánovaní až po správne konania.

31. Slatinka
CHÁPADLO – o zapájaní deti a mladých do rozhodovania o krajine, v ktorej žijú (témy: samospráva, participácia, politika, občianstvo)
Informačná brožúra je určená pre všetkých, ktorí pracujú s deťmi a mladými ľuďmi, a chcú im sprístupniť miestne dedičstvo, vzbudiť ich záujem o okolie alebo rozvíjať s nimi zručnosti potrebné k participácii na veciach, ktoré mladých zaujímajú.

32. SOSNA
Kroky k rieke (témy: životné prostredie, samospráva, občianstvo)
Publikácia  je zameraná na zapojenie detí a mladých ľudí do praktickej ochrany povodia prostredníctvom spoznania jeho fauny, flóry, ale aj súčasného stavu znečistenia a návrhu konkrétnych opatrení v konkrétnej lokalite.

33. TATRY
Ľudia pre krajinu (témy: životné prostredie, participácia, občianstvo, politika)
Informačný bulletin určený ľuďom, ktorí sa chcú aktívnym spôsobom podieľať na ochrane a tvorbe životného prostredia vo svojom bezprostrednom okolí. Materiál obsahuje základný prehľad legislatívy a dokumentov, ktoré sa týkajú ochrany krajiny. Časť „občiansky aktivizmus“ je zameraná na mapovanie nelegálnych skládok. Materiál prináša informácie aj o zaujímavých publikáciách, e-learningovom vzdelávaní, projektoch, výstavách, súťažiach a anketách.

34. Transparency International
Transparency eLearning Slovensko – transparentná obec (téma: korupcia)
Portál, ktorý prináša definície korupcie, zrozumiteľne vysvetľuje jej dopady a príčiny, radí ako navrhnúť portikorupčnú stratégiu a predstavenie konkrétne protikorupčné nástroje.

35. VIA IURIS
Prvá právna pomoc (právo, verejný záujem, participácia)
Portál, ktorý poskytuje prvú pomoc pri riešení právnych problémov, ktoré vznikajú pri uplatňovaní práv alebo pri ochrane verejného záujmu