7. hodina – Proces rozhodovania

 Úvod

Učiteľ v kontexte témy právneho systému a zákonnosti študentom predstaví tvorbu legislatívneho procesu a možnosti ich participácie v jednotlivých etapách. Vysvetlí im, akým spôsobom prebieha legislatívny proces na miestnej úrovni, t.j. proces prijímania Všeobecného záväzného nariadenia (VZN). Študenti si zahrajú modelovú hru, ktorej cieľom bude simulovať prijatie VZN, a na základe ktorej budú etapy legislatívneho procesu na miestnej úrovni vysvetlené. Nasledovať bude diskusia o rozhodovaní, participácii, lobingu a korupcii.

 

Ciele

Študent vie:
definovať pojmy  hodnota, norma, právna norma, právny systém, právna sila, vláda práva,
– porovnať jednotlivé etapy legislatívneho procesu,
– uviesť, ako sa jednotlivec môže podieľať na tvorbe práva,
– samostatne posúdiť problém občianskej participácie.

 

Pojmy

Študent rozumie pojmom:
– hodnota, norma, právna norma, právny systém, právna sila, vláda práva
–  legislatívny proces
–  pripomienkovanie
–  zákonodarná iniciatíva
všeobecne záväzné nariadenie
– úradná tabuľa mesta
záujmové skupiny a lobing
korupcia
–  watchdog

                                                                                   

Aktivita   

Čas: 45-90 minút podľa potreby
Pomôcky: Tabuľa, fixky, prípadne projektor a lepiaca páska na nakreslenie dráhy, kartičky s popisom aktivít pre jednotlivé skupiny, materiál na oblečenie, Post-it-y
Metóda: interaktívna prednáška, didaktická aktivita,  diskusia

 

Popis aktivity a jej priebeh:

Proces prijímania Všeobecného záväzného nariadenia
Na začiatku hodiny sa učiteľ pokúsi spoločne so študentmi zadefinovať vyššie uvedené pojmy a vysvetliť ich význam. Dôraz bude klásť najmä na pojmy spojené s miestnou samosprávou.  (10-20 min)
Študenti budú mať potom možnosť simulovať proces prijímania Všeobecného záväzného nariadenia (VZN), jeho návrh, diskusiu o ňom, pripomienkovanie a schválenie. (20-30 min)  Táto hra mala medzi študentmi aj vyučujúcimi veľký úspech.

 

Postup hry
1. Študentov rozdelíme do 4 skupín, ktoré rozdelíme na 4 stanovíšť v triede (študenti môžu, napríklad, vytvoriť tvar písmena „W“ – viď obrázok) pričom im dopredu nepovieme nič o obsahu hry. Určite sa vyhnime spomenutiu termínu všeobecne záväzné nariadenie.
2. Jedného študenta, ktorý bude predstavovať VZN , pošleme za dvere. Dbáme na to, aby študent robil túto úlohu dobrovoľne. Ak sa nenájde v triede dobrovoľník medzi študentmi, môže na seba túto úlohu prevziať túto úlohu vyučujúci. Potom do každej skupiny rozdáme kartičky s úlohami (A-F), ktoré budú na stanovištiach vykonávať (viď sekciu Kartičky). Každé stanovište bude predstavovať jednotlivú etapu schvaľovania VZN – návrh, diskusia, pripomienkovanie, schválenie.
3. Uistíme sa, či pochopili, čo majú robiť, tak, že si to, napríklad, každá skupina vyskúša nanečisto.
4. Študentovi, ktorého sme zatiaľ poslali von z triedy, teda nášmu budúcemu VZN-ku, zaviažeme oči a uistíme sa, že sa nedozvie nič o aktivite počas procesu vysvetľovania pred skupinou.
5. Každé VZN si musí prejsť od stanovišťa A po D, teda necháme študenta so zaviazanými očami prejsť schvaľovacím procesom.
6. Po ukončení aktivity vysvetlíme, čo sme práve ilustrovali.
7. Po vysvetlení si môžeme aktivitu zopakovať s tým, že vytvoríme novú skupinu F.

 

Kartičky

– Skupina A (navrhovateľ, tvorca VZN) – “Na tomto stanovišti oblečte na svojho spolužiaka, ktorý bol za dverami, čo najviac vrstiev odevu, ktoré máte po ruke, a určite musíte použiť tento šál (šál, rukavice, čiapka)”
– Skupina B (komisie) – “Na tomto stanovišti podpíšte, respektíve, opečiatkujte spolužiaka, ktorý bol za dverami”
– Skupina C (občania) – “Na tomto stanovišti polepte spolužiaka, ktorý bol za dverami, čo najviac post-it mi.”
– Skupina D (poslanci) – “Môžete, ale aj nemusíte strhnúť niektoré post-ity, vyzliecť šál a sveter, a pridať bundu.”

Skupinu, ktorú môžete pridať pri opakovaní hry:
– Skupina F (lobisti – NGO, ekonomické záujmové skupiny) – sú súčasťou skupiny s občanmi – “Môžete využívať post-ity a lepiť ich na spolužiaka, ktorý bol za dverami. Zároveň sa môžete presunúť k skupine D, šepkať im, čo majú urobiť. Už sa nemôžete dotýkať spolužiaka a meniť jeho podobu.  

 

OTÁZKY  (15-40 min)

Otázky na spolužiaka, ktorý bol za dverami (VZN):
1. Ako ste sa cítili, keď ste boli zaslepení?
2. Viete popísať, čo všetko sa s vami dialo?

Otázka na skupinu D:
1. Poslúchli ste pokyny skupiny F? Prečo?

Otázky na skupiny:
1. Čo ste robili vo vašich skupinách?
2. Čo hra modelovala?
3. Viete zopakovať, aké možnosti majú občania/NGO v procese schvaľovania VZN?
4. Aké sú pozitíva a negatíva lobingu?
5. Na čo je potreba Watchdog iniciatívy?
6. Môže lobing viesť ku korupcií? Ako?

 

Úlohy 

Domáca úloha

Nájdi 3 korupčné škandály zo Slovenska za posledný rok a zisti:
– čo bolo obsahom korupčného škandálu?
– v akom sektore sa tento škandál udial (súkromnom alebo štátnom, na národnej alebo medzinárodnej úrovni)?
– kto bol súčasťou tohto škandálu?
– prečo by si túto udalosť nazval korupčným škandálom?
– s akou istotou vieš o tejto udalosti hovoriť? (nájdi si viac zdrojov na potvrdenie)

 

Kvízové úlohy

1. Vysvetli, čo sa rozumie pod pojmom legislatívny proces.
2. Aké sú etapy procesu prijímania Všeobecného záväzného nariadenia?
3. Definuj korupciu.
4. Analyzuj rolu občana v legislatívnom procese a navrhni riešenie, na základe ktorého by mohol mať občan väčší dosah na politiku samosprávy.
5. Je Slovensko právny štát? Čo si myslíš? Argumentuj.

 

Témy esejí

Vyber si jednu z troch tém a napíš na ňu esej :
1. Hovorí nevymenovanie Jozefa Čentéša do funkcie generálneho prokurátora prezidentom Ivanom Gašparovičom niečo o právnosti Slovenského štátu?
2. Korupciu treba prijať, s korupciou sa nedá bojovať.
3. Dá sa zvýšiť občianska participácia na miestnej úrovni pomocou vládnych zmien? Ak áno, ako?

 

Miniprojekty: (v skupinách po troch)
1. Vytvor profil nezkorumpovaného politika.
2. Vytvor manuál pre občana, aby lepšie pochopil svoje právomoci v procese prijímanie VZN.
3. Vytvor audio alebo video nahrávku toho, čo by mal občan robiť proti korupcii.
4. Urob krátky kvantitatívny výskum (podľa potreby sa zadefinuje cieľová skupina a počet opýtaných) v uliciach svojho mesta o tom, koľkí občania rozumejú pojmu Všeobecné záväzné nariadenie.

 

Zdroje

Aliancia Fair-play. Čo je watchdog?,[Online], Dostupné na: http://watchdog.fair-play.sk/cojewatchdog.php [22. júl 2014].
Aliancia Fair-play. Legislatívny proces (od legislatívneho zámeru po účinnosť zákona) na úrovni NR SR,[Online], Dostupné na: http://watchdog.fair-play.sk/legislativa-legislativny-proces-nrsr.php [22. júl 2014].
Doing Business. Economy Rankings,[Online], Dostupné na: http://www.doingbusiness.org/rankings [22. júl 2014].
Kaufmann D., Kraay A. a Mastruzzi M. The Worldwide Governance Indicators (WGI) project,[Online], Dostupné na: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home [22. júl 2014].
Ondria, P. Legislatívny proces v SR,[Online], Dostupné na: https://docs.google.com/presentation/d/13o67d4l0al_VskE9i-XtTOxwbxkUjYBu8CuztKzJ8Ec/edit?pli=1#slide=id.i0 [22. júl 2014].
Svetová banka. (2006) Business Environment and Enterprise Performance Surveys (BEEPS) FAQ,[Online], Dostupné na: http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/feb06course/beePS%20Frequently%20Asked%20Questions.pdf [22. júl 2014].
Transparency International Slovensko. CPI (Corruption Perceptions Index) – Index vnímania korupcie,[Online], Dostupné na: http://www.transparency.sk/sk/vystupy/rebricky/#CPI [22. júl 2014].
Vincencová, G. (2013) Teória práva. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, [Online], Dostupné na: http://www.mpc-edu.sk/library/files/g._vincencov__te_ria_pr_va.pdf[22. júl 2014].
Wikipedia. (2014) Korupcia,[Online], Dostupné na: http://sk.wikipedia.org/wiki/Korupcia [22. júl 2014].
Wikipedia. (2014) Lobing,[Online], Dostupné na: http://sk.wikipedia.org/wiki/Lobing [22. júl 2014].
Wikipedia. (2013) Všeobecne záväzné nariadenie,[Online], Dostupné na: http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1eobecne_z%C3%A1v%C3%A4zn%C3%A9_nariadenie [22. júl 2014].