Ako na to? 

Cieľom projektu Samospráva sa neriadi sama je predstaviť študentom stredných škôl ako funguje ich mesto alebo obec. Od samého začiatku sme si uvedomovali, že možnosti škôl rozšíriť svoje vyučovanie o nové témy sú limitované.  Z toho dôvodu sme sa rozhodli, že tému miestnej samosprávy sa pokúsime predstaviť tak, aby sme zároveň vo vyučovacích hodinách obsiahli požiadavky, ktoré sú očakávané od absolventov predmetu občianska náuka. Veríme, že témy ako referendum, väčšinový volebný systém alebo deľba moci je možné vysvetliť aj na fungovaní miestnej samosprávy. Pri príprave hodín sme preto vychádzali z výkonového a obsahového štandardu definovaných v štátnom vzdelávacom programe  k predmetu Občianska náuka pre stredné školy.

Osnova obsahuje osem klasických vyučovacích hodín, ktoré sú rozdelené do dvoch blokov. Jednotlivé úlohy je možné predĺžiť, v prípade, ak sa rozhodnete s osnovou pracovať v rámci seminára. Vyučovanie bloku o samospráve je možné doplniť prednáškou lokálneho hrdinu, človeka, ktorý v danom meste pôsobí ako aktívny občan a návštevou miestneho zastupiteľstva . Pri práci s osnovou pri každej hodine narazíte na naše tipy a triky, kde predstavujeme alternatívny scenár, ako môže aktivita prebiehať alebo ako ju zdynamizovať.

Štruktúra jednotlivých hodín je rovnaká. Vždy na jej začiatku  nájdete v krátkom úvode základné údaje o jej priebehu, a to vrátane cieľov (výkonový štandard), ktoré by  študenti mali dosiahnuť a pojmov (obsahový štandard), ktoré by si mali osvojiť.

Podstatou  každej hodiny sú predovšetkým aktivity, prostredníctvom ktorých by si mali študenti jednotlivé vedomosti a zručnosti osvojiť. Ich počet sa v rámci hodín líši. Doplnené sú vždy o prílohy (kartičky, pracovné listy), ktoré si môžete stiahnuť.  Našou snahou je, aby na hodine pracovali predovšetkým študenti.

Na záver každej hodiny sme pripravili niekoľko možností, ako u študentov overiť ich znalosti.  Môžete využiť sériu otvorených a uzatvorených kvízových otázok, alebo skúste so študentmi napísať argumentačnú esej. Ak máte v triede študentov, ktorých téma hodiny zaujala, skúste im dať vypracovať jeden z miniprojektov alebo domácu úlohu,  pomocou ktorých môžu získané  informácie aplikovať.  Súčasťou každej hodiny je aj zoznam zdrojov, ktoré boli pri jej príprave použité.

Dúfame , že práca s našou osnovou bude pre vás zaujímavá a inšpiratívna. Vyberte si z jednotlivých hodín predovšetkým to, čo vás zaujalo. Ak sa jednotlivé aktivity u vás osvedčia alebo narazíte na ich limity, tak sa nám, prosím, ozvite.