Študenti v Trnave spoznávali mesto

V rámci projektu Máme radi samosprávu si študenti Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave vyskúšali hodinu  Moje mesto z našej vzdelávacej osnovy. Ako hodina vyzerala v praxi nám popísala pani učiteľka Mária Cipárová. 

Príprava na hodinu:

Študentom som dala za domácu úlohu nájsť obrázky alebo stručný text o dôležitých budovách v meste Trnava. Keďže 90 % žiakov pochádza z dedín v okolí Trnavy, nie všetci poznajú svoje  krajské mesto (napr. informácie a fotografiu: mestský úrad, radnica, kataster, poliklinika, Vyšší územný celok, mestská veža + mestské informačné centrum, kostoly, knižnica, daňový úrad, sociálna poisťovňa).

Samotná vyučovacia hodina:

Žiaci si doniesli pripravené materiály hodinu. Materiály sme si pozreli a zhodnotili. Vysvetlila som im základné pojmy pomocou power-pointovej prezentácie:

 • Mesto.
 • Vidiek.
 • Verejný priestor, poloverejný priestor, súkromný priestor.
 • Urbanizácia.

Žiaci si dané pojmy zapísali do zošita.

Exkurzia po meste:

Spoznanie a oboznámenie sa s jednotlivými objektmi je časovo náročné. Vedenie školy (riaditeľ) umožnil exkurziu – návštevu jednotlivých objektov. Aktivitu sme tak realizovali v rámci projektového dňa. Navštívili sme jednotlivé objekty a prostredníctvom exkurzie a sprievodcu mesta Trnava sme sa oboznámili s jednotlivými objektmi (čo bol veľký prínos pre žiakov). Odborný výklad sprievodcu žiakov zaujal.

133

Jedna časť žiakov jednotlivé objekty zakresľovala do slepej mapy mesta a tak si overili získané vedomosti. Druhá časť žiakov robila fotografie budov, ktoré sme navštívili. Žiaci mali zároveň vnímať atmosféru, či prevažujú u nich pozitívne alebo negatívne pocity z daných miest, ktoré sme navštívili. Veľmi pozitívne bolo pre žiakov, že v historickom meste sa realizovala výstava kvetov (Májový kvet), takže centrum mesta bolo plné ľudí, farieb a vôní, čo pozitívne vplývalo na žiakov. Asi po 3 hodinách sme sa vrátili do školy, aby sme si spravili emočnú mapu. Žiakov som rozdelila do skupín:

 • Žiaci, ktorí nafotili fotografie, ich mohli pripraviť a vytlačiť v učebni grafického dizajnu.
 • Druhá skupina vytvárala mapu, zakresľovala ulice, pripravovala informácie.

Žiaci spoločne dokončili mapu vlepovaním obrázkov, fotiek, dokresľovaním ulíc.

Ďalej dostali žiaci úlohu vyznačiť v mape verejný, poloverejný a súkromný priestor. Poslednou aktivitou, ktorú som so žiakmi robila, bola tvorba emočnej mapy. Mapu, ktorú sme si pripravili, sme pomocou post-it bločkov a fixiek zmenili na emočnú mapu. Žiakom som rozdala dve rozličné farby post-it bločkov. Na oranžový mali vyjadriť svoj pozitívny postoj k danej časti mesta a napísať, prečo tá časť mesta na nich pozitívne vplýva. Na zelený post-it bloček mali napísať miesta, ktoré na nich v meste negatívne vplývajú a napísať dôvody. Žiaci následne vlepovali post-it bločky do mapy.

128

Ďalšou úlohou bolo zhodnotiť, či na mape prevažujú pozitívne alebo negatívne nabité emočné plochy. Žiaci mohli navrhnúť, ako sa dali eliminovať miesta, ktorým priradili negatívny emočný náboj. Väčšina sa zhodla, že veľmi pozitívne vplýva nejaká kultúrna akcia, ktorá sa deje v centre mesta, ktorá priláka a zaujme množstvo ľudí. V tomto prípade to bola výstava kvetov „Májový kvet“. K tomuto záveru prišli žiaci na základe toho, že v meste sme stretli počas dňa veľmi veľa pozitívne naladených ľudí.

Na konci projektového dňa sme si zopakovali pomocou kvízových úloh, či žiaci dané učivo pochopili. Išlo o tieto úlohy:

 1. Pomenujte vidiecky sídelný útvar.
 2. Čo nemôžeme považovať za verejný priestor v meste? Správnu odpoveď zakrúžkujte:
  1. Parky
  2. Obchody
  3. Námestia
  4. Korzo
 3. Uveďte pojem, ktorým označujeme rast počtu obyvateľov v mestách.
 4. Ktorý znak nie je typický pre mesto? Správnu odpoveď zakrúžkujte:
  1. Koncentrácia priemyslu.
  2. Komplexné služby.
  3. Nízka hustota zaľudnenia.
  4. Výšková zástavba.

Spolu so žiakmi sme zhodnotili, že to bol veľmi užitočne a pekne strávený deň a preto aj túto hodinu odporúčam odučiť v rámci projektového dňa a nielen počas jednej vyučovacej hodiny.

Mgr. Mária Cipárová