Trnavskí študenti rozhodovali v miestnom referende

Študenti zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave mali možnosť si vyskúšať ako prebieha miestne referendum.   V rámci súťaže Máme radi samosprávu spoločne s pani učiteľkou Máriou Cipárovou testovali hodinu Voľby a referendum

Príprava na vyučovaciu hodinu

Na hodinu som si pripravila volebnú urnu, vyrobenú z kartónu, na realizáciu referenda, aby si žiaci mohli prakticky vyskúšať proces referenda. Na papier A4 som si pre každého žiaka pripravila  príklady otázok pre referendum na miestnej úrovni. Išlo o 2 otázky:

 • Súhlasíte, aby obec vybudovala detské ihrisko na Jilemnického ulici v roku 2015?
 • Súhlasíte so zákazom pitia alkoholu na verejných priestranstvách v obci?

S odpoveďami Áno – Nie.

Ďalej som si pripravila otázky na opakovanie učiva, ktoré som žiakom položila na konci vyučovacej hodiny.

Pripravila som si power-pointovú prezentáciu, týkajúcu sa základných pojmov v oblasti volieb a referenda.

Samotná vyučovacia hodina.

Vysvetlila som žiakom základné pojmy, týkajúce sa volieb (15 min.):

 • volebný systém v demokracii – základné znaky,
 • aktívne a pasívne volebné právo,
 • väčšinový volebný systém,
 • proporčný volebný systém,
 • zmiešaný volebný systém,
 • priebeh volieb v Slovenskej republike na úrovni miestnej  a regionálnej samosprávy a parlamentu.

a základné pojmy, týkajúce  sa referenda:

 • Priama demokracia – vysvetlenie pojmu.
 • Vyhlásenie referenda a kampaň pred referendom.
 • Priebeh referenda. Vysvetlili sme postup označovania hlasovacích lístkov a činnosť volebnej komisie.
 • Vyhlásenie výsledkov referenda, postup štátnych orgánov v prípade platného referenda.

Žiaci si zapísali  základné pojmy do zošita.

048

Realizácia referenda (25 min.) – praktická aktivita so žiakmi

Na základe získaných poznatkov som spolu so skupinou zrealizovala referendum  na miestnej úrovni vo fiktívnej obci. Spolu so žiakmi som zadefinovala 2 referendové otázky podľa môjho návrhu. Praktická aktivita zahŕňala nasledovný postup:

 • Určenie starostu obce. Žiaci si spomedzi seba zvolili starostu obce.
 • Vyhlásenie referenda starostom.
 • Verejné prerokovanie otázok (diskusia medzi dvomi skupinami žiakov – dva názorové tábory). Diskusiu riadil pedagóg.
 • Voľba referendovej komisie  a jej predsedu. si spomedzi seba zvolili členov a predsedu volebnej komisie.
 • Realizácia referenda.
 • Vyhlásenie výsledkov referenda starostom.
 • Diskusia žiakov  k priebehu a výsledkom referenda.

Žiakom sa páčila aktivita – miestne referendum. Boli radi, že sa môžu vyjadriť k v rámci referenda, aj keď ešte nemajú 18 rokov. Referenda sa zúčastnilo 24 žiakov. Platných hlasov bolo 23. Ohľadne prvej referendovej otázky bola väčšina žiakov za vybudovanie detského ihriska. V rámci druhej referendovej otázky bola väčšina žiakov proti zákazu pitia alkoholu na verejnosti.

 

Opakovanie učiva

Žiakom som položila 5 otázok  resp. úloh(5 min.):

 1. Definuj pojem aktívne a pasívne volebné právo.
 2. Vysvetli rozdiel medzi absolútnou a relatívnou väčšinou.
 3. Porovnaj tieto volebné systémy  a zhodnoť ich výhody  a nevýhody:
 • Väčšinový volebný systém
 • Proporčný volebný systém
 • Zmiešaný volebný systém
 1. Zaujmi postoj k referendu ako nástroju priamej demokracie na Slovensku.
 2. Čo si myslíš o možnosti zmeniť kvórum z 50 % na 30 %, prípadne 20 %.

 

Žiaci reagovali pozitívne na praktickú časť hodiny (referendum).  Mali problémy s odbornými pojmami a ich významom. Na dosiahnutie cieľa odporúčam realizovať počas hodiny čo najviac praktických aktivít, postavených na tímovej spolupráci. Nevyhnutná je kvalitná príprava pedagóga pred hodinou (nielen odborné pojmy, ale materiály, pomôcky, rozličné  varianty postupu,…). Opakovanie učiva navrhujem realizovať až na ďalšej vyučovacej hodiny (po opakovaní učiva žiakmi doma).

Mgr. Mária Cipárová