1. hodina – Človek ako člen komunity

Úvod

V rámci témy komunita  sa študenti oboznámia s pojmom komunita, jej znakmi a funkciami. Prvá vyučovacia hodina sa skladá z dvoch aktivít. Počas prvej aktivity budú mať študenti za úlohu identifikovať rôzne komunity, ktorých sú členmi, ako sú ulica, sídlisko, mesto/obec či škola. Vďaka druhej aktivite študenti budú môcť posúdiť význam komunity ako otvoreného priestoru pre spoločné zážitky, miesta pre komunikáciu a vzťahy, riešenie problémov komunity či vytvorenie záchrannej siete pre členov komunity. Pre dosiahnutie tohto zámeru využijeme jednoduchú hru “komunita”.

 

Ciele

Študent dokáže:
– vysvetliť pojem komunita,
– vymenovať znaky komunity,
– vysvetliť funkcie komunity,
– posúdiť význam komunity pre jednotlivca i pre spoločnosť,
– porovnať organizáciu a komunitu. 

 

Pojmy

Študent rozumie pojmom:
komunita ,
– sociálna skupina,
– organizácia,
– sociálna interakcia. 

 

Aktivita č.1

Čas: 15 minút
Pomôcky: žiadne
Metóda: brainstorming

Popis aktivity
Na začiatku učiteľ spoločne so študentmi zadefinuje pojmy. V motivačnom rozhovore predstaví učiteľ komunitu ako útvar, ktorý je výsledkom  prirodzeného zoskupovania sa ľudí.
V hlavnej časti aktivity sa všetci študenti aj učiteľ predstavia ako členovia minimálne troch komunít. Komunity by sa nemali opakovať.  Vymenované komunity zapisuje učiteľ na tabuľu.

Otázky a úlohy k aktivite
Uveďte rozdiel medzi inštitucionalizovanou a neinštitucionalizovanou komunitou.
Zaraďte vami menované komunity do rôznych typov komunít .

 

Aktivita č. 2

Čas: 25 minút
Pomôcky: dverôznofarebnéklbká vlny do jednej desaťčlennej skupiny
Metóda: didaktická hra

Popis aktivity
Ak sme realizovali prvú aktivitu, na tabuli by sme mali mať napísaný zoznam rôznych komunít. Učiteľ vyberie dve komunity, ktoré sú spoločné pre väčšinu študentov, napríklad komunitu v škole či meste/obci . Študenti sa postavia do kruhu tak, aby sa ich v jednom nachádzalo maximálne desať. Učiteľ podá klbko vlny niektorému zo študentov. Ten si pridrží koniec klbka a klbko hodí tomu spolužiakovi, ktorý je členom rovnakej komunity ako on. Klbko vlny si pohadzujú všetci študenti, ktorí sú členmi tej istej komunity, pričom si každý z nich pridrží vlnu. Následne rovnakým spôsobom rozhodia i druhé klbko inej farby medzi členmi tej istej komunity.
Vznikne dvojfarebná sieť vytvorená z vlny. Následne sa učiteľ pokúsi otázkami priviesť študentov k tomu, aby dokázali posúdiť význam komunity.

Otázky a úlohy k aktivite
Vysvetlite, čo znamenajú prepojenia medzi členmi v rámci komunity ?
Vymenujte funkcie , ktoré plní komunita pre jednotlivca?
Vymenujte funkcie , ktoré plní komunita pre samotnú spoločnosť?

 

Úlohy

Kvízové úlohy
1. Definujte pojem komunita.
2. Ktorým výrazom môžeme nahradiť pojem komunita? Správnu odpoveď zakrúžkujte.
a) spoločnosť
b) skupina
c) tím
d) spoločenstvo
3. Čo nemôžeme považovať za komunitu? Správnu odpoveď zakrúžkujte.
a) školu
b) obec
c) sektu
d) ulicu
4. Uveďte, aký význam majú fungujúce komunity pre jednotlivcov a pre spoločnosť ako celok?
5. Zygmunt Bauman v knihe Komunita – Komunita – hľadanie bezpečia vo svete bez istôt  píše o kolektívnosti ako pocite falošnej komunity. Posúďte, či celebrity vytvárajú takúto falošnú komunitu. Uveďte argumenty pre a proti.

 

Eseje
1) Suplujú komunity funkcie štátu?
2) Sú vidiecke komunity súdržnejšie?
3) Vychováva komunita svojich členov?

 

Miniprojekty
1) Zmapujte miestne komunity v meste.
2) Vyberte jednu komunitu, ktorej ste členom a identifikujte v nej sociálne statusy a roly jednotlivých členov (používajte fiktívne mená).
3) Vyberte jednu komunitu a vytvorte etický kódex člena komunity.

 

Domáca úloha
Na internete vyhľadajte 10 rôznych komunít. Zaraďte ich do jednotlivých typov komunít a uveďte cieľovú skupinu, na ktorú sa daná komunita orientuje.

 

Zdroje

Bauman, Z. (2006) Komunita. Hľadanie bezpečia vo svete bez istôt. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.
Hájek, M. (2012) Tým, skupina, komunita – základní pojmy,  [Online], Dostupné na: http://www.vedeme.cz/pro-vedeni/kapitoly-vedeni/66-tymy/150-tym-skupina-komunita.html [21. júl 2014].
Konečný, S. (2009) “Teoretické prístupy ku komunálnej politike II.”, Sociálne a politické analýzy, vol.3, no. 1, pp. 1-48.
Matoušek, O. (2003) Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál.