5. hodina – Nástroje participácie

Úvod

Študenti budú v kontexte témy štátneho režimu a občianskej demokracie postavení pred otázku ich vlastnej participácie v občianskej spoločnosti. Učiteľ im predstaví pozitívne príbehy občianskych iniciatív z rôznych regiónov Slovenska.

 

Ciele

Študent vie:
– vysvetliť rôzne formy štátneho režimu,
– analyzovať rôzne formy štátneho režimu,
– zdôvodniť potrebu deľby štátnej moci v demokratických štátoch,
– zaujať postoj k otázke občianskej participácie na Slovensku.

 

Pojmy

Študent rozumie pojmom:
formy štátneho režimu (demokratický a nedemokratický režim)
tyrania, monarchia, oligarchia, aristokracia, demokracia, politea
–  deľba moci
–  participácia
petícia
verejné zhromaždenie
občianska spoločnosť
občianska iniciatíva

 

Aktivita

 

Čas: 45-90 minút podľa potreby
Pomôcky: tabuľa a fixky, prípadne kartičky so zadaniami
Metóda:  interaktívna prednáška, didaktická aktivita, diskusia

 

Popis aktivity a jej priebeh

Kvíz z deľby moci a občianska participácia
Na začiatku hodiny sa učiteľ pokúsi spoločne so študentmi zadefinovať vyššie uvedené pojmy a vysvetliť ich význam. Dôraz bude klásť najmä na pojmy spojené s miestnou samosprávou.  (10-20 min).

Skupina bude ďalej pokračovať v krátkej didaktickej hre, v ktorej sa študenti rozdelia do troch skupín. Každá skupina dostane zadanie, v ktorom bude mať znázorniť jednu z troch rôznych foriem štátneho režimu – vládu jedného človeka, vládu menšiny obyvateľstva a vládu väčšiny. Každá skupina bude musieť zahrať dva scenáre, prvý scenár bude znázorňovať dobré vládnutie a druhý vládnutie zlé. Na konci tejto aktivity napíše učiteľ na tabuľu Aristotelovu tabuľku vládnutia (viď obrázok 1) a rozvinie diskusiu o tom, čo je to štát, a aké blaho chce dosiahnuť. Ďalej bude debata rozoberať, aké možné výhody a nevýhody majú jednotlivé formy štátneho režimu.   (10-25 min)

Obrázok 1
Vláda jednotlivca Vláda menšiny Vláda väčšiny
Dobré vládnutie Monarchia Aristokracia Politea
Zlé vládnutie Tyrania Oligarchia Demokracia

 

Diskusiou o rôznych formách štátneho režimu sa dostanete aj k téme  demokracie, jej výhod a nevýhod. Napriek tomu, že pojem demokracia, tak ako ho dnes používame, sa javí byť najlepšou formou vládneho režimu, aj demokracia má svoje nedostatky. Aj demokratické krajiny s vysokým príjmom zápasia so spoločenskou nerovnosťou a s ňou spojenými problémami. Spojené štáty americké sú toho príkladom. Napriek tomu, že sú demokratickou krajinou s vysokým príjmom, jeden zo šiestich Američanov žije v chudobe. Demokratické zriadenie krajiny teda nezaručuje slobodu pre všetkých občanov. Diskusiu môžete rozprúdiť aj nasledovnými otázkami:
Znamená demokratické zriadenie štátu automaticky zaručenú slobodu všetkým občanom?
Aké sú s tým spojené možné problémy?
Máme na Slovensku demokraciu?
Mámy na Slovensku všetci slobodu?
Kto ju nemá a prečo?
Čo to znamená mať slobodu? (10-20 min)

 

Posledná časť hodiny bude zameraná práve na tému občianskej spoločnosti a jej význam pre spoločnosť. Občianska spoločnosť, ako dôležitý pilier demokracie, predstavuje tretí sektor spoločnosti, reprezentovaný nielen mimovládnymi organizáciami, ale akoukoľvek aktivitou občanov, ktorá je nezávislá od verejnej moci (video Voices Občianska spoločnosť). Cieľom nasledujúcej diskusie je, aby študenti pochopili, že aj s malým rozpočtom sa dajú veci okolo nás meniť . Učiteľ môže diskusiu naviesť  nasledovnými otázkami: (15 - 20 min)
Zúčastnil sa už niekto akýchkoľvek volieb, petícií alebo verejných zhromaždení?
Číta alebo píše niekto blogy? Ak áno, aké?
Vie niekto vymenovať akékoľvek aktivity tretieho sektoru?
Aké sú potreby občanov v tvojom okolí? Dajú sa nejako adresovať tvojou iniciatívou?
Ako môžeš prispieť ty k lepšiemu fungovaniu spoločnosti?

 

Domáca úloha
Nájdi na internete 7 iniciatív v tvojom meste, ktoré sa ťa týkajú (a ktoré sme nespomenuli na hodine), a zisti:
Kto ich iniciuje?
Prečo ich iniciuje?
Kto z nich má úžitok?
Ako sa ťa dotýkajú?

 

Kvízové úlohy
1. Definuj pojmy tyrania, oligarchia a demokracia. Aké sú medzi nimi rozdiely?
2. Vysvetli, aké sú výhody a nevýhody rôznych foriem štátneho režimu.
3. Porovnaj deľbu štátnej moci v rôznych štátnych režimoch. Buď konkrétny.
4. Majú aj krajiny s vysokým príjmom nejaké problémy v kontexte slobôd obyvateľstva? Ak áno, aké?
5. Čo si myslíš o vláde väčšiny? Argumentuj.

 

Témy esejí
Vyber si jednu z troch tém a napíš na ňu eseje :
1. “Občianska spoločnosť je nepotrebným pilierom demokracie.”
2. “Vláda jednotlivca je najlepším spôsobom vládnutia.“
3. „Verejné zhromaždenie aj tak nemá dopad na vysokú politiku!“

 

Miniprojekty (v skupinách po troch)
Napíš blog o kvalite rozdelenia zložiek moci na Slovensku.
Naštuduj si, ako je možné založiť na Slovensku občianske združenie.
Nájdi si na internete konkrétnu ponuku na grant, o ktorý by si sa mohol uchádzať aj ako jednotlivec a pokús sa napísať žiadosť o grant.

 

Zdroje:

 

Bútorová, Z. a Gyárfášová, O. (2010) ‘Občianska participácia: trendy, problémy, súvislosti’, Sociológia, vol. 42, no. 5, pp. 447-491, [Online], Dostupné na: http://www.sav.sk/journals/uploads/05130915Butorova%20Gyarfasova2%20OK%20AF.pdf [22. júl 2014].
Godiš, T. (2009) Deľba štátnej moci, [Online], Dostupné na: http://www.oskole.sk/?id_cat=113&clanok=1616 [22. júl 2014].
Godiš, T. (2009) Štát jeho znaky, funkcie, typy, formy, [Online], Dostupné na: http://www.oskole.sk/?id_cat=113&clanok=1625[22. júl 2014].
HNonline. (2013) Chudoba v Amerike rastie. Pozrite si 10 dôvodov prečo, [Online], Dostupné na: http://finweb.hnonline.sk/rebricky-124/chudoba-v-amerike-rastie-pozrite-si-desat-dovodov-preco-592926  [22. júl 2014].
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Petícia, [Online], Dostupné na: http://www.minv.sk/?peticia [22. júl 2014].
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Zhromažďovanie, [Online], Dostupné na: http://www.minv.sk/?zhromazdovanie[22. júl 2014].
Mrázková, K. a Franko, M. (2013) Na Spiši boli drogy a automaty. Tak spravil skatepark, [Online], Dostupné na: http://tv.sme.sk/v/26214/na-spisi-boli-drogy-a-automaty-tak-spravil-skatepark.html [22. júl 2014].
Národná rada Slovenskej republiky. Zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre, [Online], Dostupné na: http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-prokurature/ [22. júl 2014].
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Občianska spoločnosť a neziskový sektor, [Online], Dostupné na: http://www.tretisektor.gov.sk/obcianska-spolocnost-a-neziskovy-sektor/[22. júl 2014].
Voices. Nezisková organizácia podporujúca aktívnosť, tvorivosť a otvorenosť, [Online], Dostupné na: http://www.voices.sk/videofilmy[22. júl 2014].
Wikipedia. (2014)Občianska iniciatíva EÚ, [Online], Dostupné na: http://sk.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dianska_iniciat%C3%ADva_E%C3%9A [22. júl 2014].
Wikipedia. (2013)Predseda vlády Slovenskej republiky, [Online], Dostupné na: http://sk.wikipedia.org/wiki/Predseda_vl%C3%A1dy_Slovenskej_republiky [22. júl 2014].
Wikipedia. (2013)Štát, [Online], Dostupné na:http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%A1t [22. júl 2014].
Wikipedia. (2010)Politický režim, [Online], Dostupné na: http://sk.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%BD_re%C5%BEim [22. júl 2014].