Ako na esej?

Čo je to esej?
Napriek tomu, že existuje viacero druhov esejí, ako napríklad výkladové, analytické alebo presvedčovacie, tento krátky manuál má za cieľ vysvetliť podstatu formy argumentačných esejí.  Zároveň chce dať študentom návod, ako také eseje písať a učiteľom, ako ich hodnotiť.

Prečo práve argumentačná esej?
Dôvod, kvôli ktorému sme si vybrali argumentačnú esej, je ten, že práve argumentačná esej dovoľuje odokryť plnosť rozmýšľania na „šiestej úrovni“ (Bloomova taxonómia z roku  1956). V argumentačnej eseji by mal študent ukázať nielen, že si pamätá základné faktické informácie (1.), ale že im aj rozumie (2.). Zároveň by mal ukázať na vlastných príkladoch, že danú vedomosť vie aplikovať (3.)a zanalyzovať rôzne perspektívy (4.), z ktorých sa na ňu vie pozrieť. Nakoniec by mal byť schopný vedieť vyhodnotiť tieto rôzne perspektívy (5.) a zaujať k nim vlastný postoj (6.).

Na konkrétnom príklade by mal študent vo svojej eseji o 2. svetovej vojne nielen ukázať, že vie, že 2. svetová vojna sa stala v rokoch 1939 až 1945 (1.), a že sa v nej Nemecko, okrem iného, snažilo tzv. salámovou taktikou arizovať svet (2.). Ale aj to, že nacizmus sa stal aj v iných častiach sveta (3.), ako napríklad v Srbsku, kde to bolo buď ´horšie´, alebo ´lepšie´ (4.). Študent by mal byť ďalej schopný vyhodnotiť daný príklad porovnania srbského a nemeckého nacizmu (5.) a mal by k nemu vedieť zaujať informovaný postoj (6.).

Bloomova taxonómia nám neslúži ako štruktúra argumentačnej eseje, ale slúži nám ako podklad pre to, čo očakávať, že študent bude v argumentačnej eseji demonštrovať. V tomto kontexte, ak je pri eseji napísané ´diskutuj´, od študenta očakávame, že okrem detailnej analýzy témy zaujme k danej problematike aj postoj.

Ako písať argumentačný typ esejí?
V argumentačnej eseji musí študent v prvom rade odpovedať na otázku. Musí si zväčša vybrať iba jednu stranu argumentu, v nej udať dôvody, prečo práve jeho strana je tá správna. Študent má esej písať s tým, že čitateľom eseje nie je jeho učiteľ, ktorý sa v danej problematike vyzná, ale že čitateľom je akýkoľvek rozumne zmýšľajúci človek. Tohto rozumne zmýšľajúceho človeka sa študent snaží presvedčiť, že jeho vnímanie danej problematiky je správne na základe jeho informovaných argumentov. Ak je argumentačná esej použitá ako spôsob testovania na hodine namiesto kvízov a písomiek, je potrebné študentom zadať okruhy tém, na ktoré sa môžu doma pripraviť, a z ktorých sa jedna až tri objavia na hodine ako ´kvízo-esejové otázky´.

Štruktúra eseje by mala zahŕňať úvod, jadro a záver, rozdelené do viditeľných paragrafov. Na začiatku písania môže študentovi pomôcť vytvoriť si návrh eseje, podľa ktorého bude esej písať, aby nestratil niť.

Na konci úvodu by mala byť téza, ktorú ide študent vo svojej eseji obhajovať. Úvod by postupne prechádzať od všeobecného ku konkrétnej téze, o ktorej študent píše a mal by uviesť čitateľa do argumentov, ktoré študent použije.

Jadro by malo mať minimálne tri paragrafy, v ktorých študent jasne odôvodní svoj postoj, podporí svoju tézu a demonštruje rozmýšľanie na 6. úrovni Bloomovej taxonómie. Svoje argumenty oprie o príklady, ktoré zanalyzuje a potvrdí nimi svoj postoj k téme.

V závere by študent nemal prichádzať so žiadnymi novými postrehmi. Mal by tému iba uzavrieť, prípadne poukázať na oblasti v jeho eseji, ktoré by potrebovali ďalšiu analýzu.

Ako hodnotiť argumentačný typ esejí?

V hodnotení argumentačnej eseje by mal učiteľ hľadieť na nasledujúce body:

FORMA:          30%     (naplnenie každej otázky ocení učiteľ 1-3 bodmi)
1. Zodpovedal študent na otázku?
2. Zodpovedal študent na otázky na 6. úrovni Bloomovej taxonómie?
3. Bol študent explicitný vo všetkých svojich tvrdeniach tak, akoby jeho esej mal čítať akýkoľvek rozumný človek, a nie jeho učiteľ?
4. Bola esej jasne štruktúrovaná do úvodu, jadra s tromi paragrafmi a záveru?
5. Viedol všeobecný úvod k téze?
6. Bola téza argument, ktorý študent neskôr v eseji obhajoval?
7. Obhajoval každý argument v jadre tézy?
8. Uviedol študent príklady k svojim argumentom?
9. Uzavrel študent svoju esej záverom? Nepriniesol tam žiadne iné informácie?
10. Aký bol dojem z celej eseje ako takej?

OBSAH      70%

Učiteľ podľa svojich vedomostí ohodnotí obsah študentovej eseje.

Na základe tohto krátkeho manuálu môže učiteľ vedieť lepšie, ako formálne ohodnotiť študentovu argumentačnú esej a študent zasa môže vedieť lepšie, ako esej písať. Tento manuál sa netýka obsahovej stránky esejí.